Nedeľné sv. omše

Panna Mária o neveriacich


Adriana, je niečo, čo ti hovorila Panna Mária o neveriacich i súkromne?

Panna Mária mi veľa nehovorí, ani mi veľa nepovedala o neveriacich, ale mi dala mnohokrát pocítiť bolesť, ktorou je zraňované Jej srdce, bolesť nad každým jedným človekom, ktorý netúži po nekonečnej láske Boha. Zároveň som si uvedomila prečo?! Pretože slová utrpenia by som si vypočula, možno trochu precítila, ale nedokázala by som ich prežiť.
     Panna Mária mi častokrát dala pocítiť, čo prežíva človek, skôr duša bez nekonečnej lásky Boha. Je to hrozné a taký človek, jeho duša, je nekonečne nešťastná a je v nebezpečenstve a ani o tom nevie. Mnohokrát som cítila konkrétnych ľudí, osoby, ktoré potrebujú zažiť nekonečnú Božiu lásku, aby sa dostali zo svojho nešťastia, bolesti. Boli medzi nimi i takí, ktorí sú veriacimi, ale sami sa rozhodli, že nechcú byť Bohom milovaní. Netúžia prežívať tú nekonečnú lásku Boha Otca.
     Každý človek môže prežiť tú nekonečnú lásku Boha Otca, len sám sa musí rozhodnúť a dovoliť láske (Bohu), aby bol milovaný. To znamená, že sa postaví pred Boha taký, aký je. So všetkými nedostatkami, hriechmi, bolesťou, zraneniami... Len je potrebné prísť k Bohu.
     Každý človek vie milovať, aj keď si myslíme, že v ňom lásky niet, to povedala v jednom posolstve Panna Mária. Aj utrpenie, bolesť sa stávajú požehnaním pre samotného človeka, keď sa nechá Bohom milovať.


Panna Mária nikdy nepoužíva slovo neveriaci, prečo?

Panna Mária je Matkou nás všetkých. Vôbec nezáleží na tom kto som, akej rasy som, aké mám postavenie, titul, pretože Ona nás prijíma všetkých rovnako. Ako sme deťmi Nebeského Otca, tak sme rovnako aj Jej deťmi. Každý z nás je milovaný rovnakou láskou. Čím skôr si to uvedomíme, tým skôr budeme prežívať nielen Jej nekonečnú lásku, ale aj nekonečnú lásku Boha. Preto Panna Mária pri stretnutí nepovie slovo neveriaci. Keby každý z nás zažil tú nekonečnú lásku Panny Márie, nikdy v živote by nepochyboval o láske Boha voči nám. Nikdy nepochybujte o láske Boha, pretože tým Ho veľmi zraňujete, urážate.
     Preto by som Vás rada povzbudila, aby ste začali lásku Boha opätovať a to tým, že budete milovať všetkých ľudí. Začnite tými, ktorí nechcú dovoliť, aby boli milovaní Bohom, ktorí žijú v hriechu a sú v nebezpečenstve. Týmto úkonom lásky budete zachraňovať mnohé duše.
     Uvedomte si, že v nebi je nekonečná láska a ak ju začnete rozdávať, budete rozdávať nebo na zem.


Určite prichádza za tebou mnoho ľudí s prosbou o modlitbu za ich blízkych, ktorí odmietajú prijať do svojho života Boha, a možno sa už dlhé roky za nich modlia. Čo by si im odkázala?

I keď možno niektorí nevidia žiadny účinok svojich modlitieb, tak nech by sa dialo čokoľvek, nech naďalej vytrvajú v odovzdávajúcej modlitbe za nich. Zo svojej skúsenosti viem, že keď som sa začala modliť za mojich blízkych, ktorí nechceli, nechcú prijať do svojho života Boha, pochopila som, že ich mám predovšetkým odovzdávať. Nemám sa zamýšľať a znechucovať nad tým, že moja modlitba akosi neprináša to ovocie, ktoré by som ja chcela vidieť, nemám netrpezlivo očakávať zmenu v živote mojich blízkych. Toto očakávanie ma veľmi zaťažovalo a sama som sa nedokázala modliť úprimne zo srdca. Moja modlitba bola zaťažená mojimi predstavami. Ak sa budeme modliť úprimne, budeme mať aj z modlitby obrovskú radosť a zmena nastane, možno práve nie u našich blížnych, ale práve u mňa.


Adriana, Panna Mária častokrát vyzýva vo svojich posolstvách ľudí ku každodennej modlitbe a k pôstu. Ako to zvládaš ty? A čo by si poradila ostatným ľuďom?

Modlitba je pre mňa veľmi dôležitá v mojom duchovnom živote i raste. Cez modlitbu som sa naučila veľa počúvať, sústrediť, prosiť, odovzdávať. Modlitba sa pre mňa stala sprievodcom v mojom živote. Doviedla ma k tichosti svojho vnútra.
     V poslednom čase sa veľa nemodlím, ale častom prichádzam aspoň hodinu alebo aspoň pol hodinu, tak ako mi to vyjde, do kostola pred začatím sv. omše, a vtedy zostávam v úplnom tichu. Cítim obrovskú potrebu vypnúť z hluku tohto sveta. Byť ticho pred Pánom so všetkou svojou úbohosťou. Odovzdávam sa mu a prostredníctvom Ježiša posielam požehnanie svojej rodine, svojím blízkym, pútnikom, kňazom, ľuďom, ktorých stretám vo svojom živote. Veľmi ma oslovila veta z jedného posolstva Panny Márie, aby sme vykročili na cestu lásky a požehnania. Odvtedy sa snažím pri akejkoľvek činnosti požehnávať všetkých ľudí. Cítim, ako požehnanie, ktoré odovzdám, vstupuje aj do môjho vnútra.
     A čo sa týka pôstu, je potrebné vopred prosiť o milosť. Pretože sami od seba to nedokážeme. Treba sa však odhodlať k tomu kroku.


Každodenné stretnutia s Pannou Máriou sú pre vás veľkou posilou vo vašom duchovnom živote. Zakúšate možno viac milostí ako bežní ľudia. Nemáš pocit, že to tu na zemi máte predsa len o niečo ľahšie ako tí ostatní, ktorí nedostali milosť stretnúť sa s Matkou Božou osobne?

Áno, je pravdou, že stretnutia s Pannou Máriou mi dodávajú veľkú silu, ale nielen silu, ale hlavne a predovšetkým lásku. Cítim, že som skutočne milovaná, že Bohu na mne záleží i s mojimi chybami a nedostatkami. A túto lásku mám odovzdávať vôkol seba, šíriť ju, ale nie vždy to dokážem. Niekedy sa mi ťažko prijímajú do môjho života ľudia, ktorí sú mi nepríjemní, neláskaví. Vtedy mi pri tom veľmi pomáha uvedomenie si, že aj v nich je Ježiš, i keď doráňaný, ubitý. Vtedy sa dokážem na nich pozerať úplne inými očami. Keď prechádzam ulicami, keď som v autobuse, modlím sa za všetkých ľudí, ktorých práve v túto chvíľu stretám, odovzdávam ich Bohu a žehnám im.
     A čo sa týka ľahšieho života ako majú ostatní ľudia, to sa nedá povedať. Skôr si uvedomujem veľkú zodpovednosť pred ľuďmi i pred Bohom. Zodpovednosť za to, ako žijem a uskutočňujem posolstvo Panny Márie vo svojom živote. Viete, ľudia si mnohokrát myslia, že príchodom alebo stretnutiami s Pannou Máriou sa človek automaticky stáva svätým. A to nie je pravda. Pravdou je to, že každý človek, patrím medzi nich aj ja, ako aj svätí, museli prejsť cestou svätosti, ktorá bola častokrát namáhavá a tvrdá. Panna Mária mi nezobrala moje chyby, moje nedostatky, oni mi zostali. Ale chce, aby som pracovala na sebe a to každým okamihom svojho života. Aby som sa neznechutila, ak často padám, ale aby som vždy pozerala na ŇU.


Na koniec by som chcela všetkým pútnikom povedať, nebojte sa! Boh vás nekonečne miluje a je s vami, nikdy vás neopustí, i keď sa vám zdá, že veľa trpíte. Uvedomte si túto vetu: „Boh tak miloval svet, že poslal svojho syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život !!!“ Panna Mária nám v tom pomáha a podáva nám svoju pomocnú ruku, preto záleží od každého jedného z nás.