Nedeľné sv. omše

Modlitbové skupiny

Keď sa Panna Mária prvýkrát zjavila Martinovi v Dechticiach, bolo to u neho doma. V tom čase sa v ich rodine nachádzala putovná socha Panny Márie – pútnička, pri ktorej sa modlila celá rodina spoločne so susedmi večeradlo.

14.12.1994 Panna Mária povedala:
     Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som veľmi šťastná. Prajem si, aby sa rozšírilo modlitbové spoločenstvo po celom svete.

Po tomto prianí Panny Márie sa začali ľudia stretávať na modlitbách u Martina častejšie. Vytvorili si modlitbovú skupinu a spoločne sa modlievali svätý ruženec. Ich stretnutia však neboli ešte pravidelné.

18.7.1995 dala Panna Mária pre modlitbovú skupinu tieto pokyny. Povedala:
     Moje drahé deti!
     Som veľmi, veľmi šťastná, že ste sem prišli. Môžem vám povedať, že s nedeľňajšími obetami som tak veľmi spokojná, že by som si želala túto obeť opakovať každú nedeľu. Satan v týchto chvíľach nemal žiadnu moc. Keďže som si vybrala vás, túto moju skupinu, chcela by som vám dať pokyny:
     1. Nech každý z vás osobitne celý deň chváli Boha za každodenné milosti – ráno, na obed a večer; za všetko sa mu poďakuje a nemá z ničoho strach, lebo Boh a ja budeme zvláštnym spôsobom s ním.
     2. Pokladám za nutnosť denne sa modliť tri ružence s najväčším spojením s mojím Nepoškvrneným Srdcom.
     3. I tu by som chcela pôst vždy v stredu a v piatok, a to o chlebe a vode. Deti, starší a chorí pôst nemusia dodržiavať. Kto by potreboval pomoc, môže pôst konať viac dní v týždni.
     4. Kto má nejaké ťažkosti, nech sa o ne podelí s celou skupinou, aby ste si navzájom pomohli.
     5. S nikým sa nehnevať a vždy sa milovať bratskou láskou, aby sa láska mohla šíriť ďalej.
     6. Zdržať sa pôžitkárskych vecí, televízie, sladkostí a najmä alkoholu a zbytočných vecí.
     Milujem vás a žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Týmito slovami určila Panna Mária cieľ modlitbových skupín – byť neustále v modlitbách spojení s Jej Nepoškvrneným Srdcom a cez Jej Srdce s Božským Srdcom Jej Syna. Neustále vzdávať vďaky a chvály Bohu a naučiť sa zriekaniu, aby sa mohli uskutočniť Božie plány.
     Modlitbová skupina sa potom začala pravidelne stretať u Martina, a to v utorok a v piatok. Pre túto skupinu dala neskôr Panna Mária odkaz.

31.5.1996 povedala:
     Drahé deti,
     budem každý utorok a piatok viesť túto skupinu posolstvami, pretože ste drahé dietky upadli. Chcem vám povedať, aby sa každý z vás každé ráno a večer modlil modlitbu 1x Verím, 7x Otče náš, 7x Zdravas' Mária a 7x Sláva Otcu. Aby ste si zvykli aspoň pol hodinu každé ráno a večer na modlitbu. Ráno poproste Stvoriteľa o silu do celého dňa a večer, ako vďakyvzdanie za prežitý deň, lebo Boh vám dáva veľké milosti každý deň...

Neskôr si Panna Mária priala modlitbovú skupinu aj u Simony.
     29.11.1996 povedala:
     Moje deti!
     Mojím prianím je, aby sa rozšírili modlitbové skupiny tu i u Simonky. Želala by som si, aby vás sem prichádzalo viac sa modliť. Chcem vás s láskou stále viesť, veď priveľa od vás nežiadam. Či je to priveľa dva dni sa tu stretávať v modlitbe? Prosím vás, modlite sa. Pozývam najmä mužov. Pozývam vás, rozhodnite sa.

U Simony sa začali ľudia spoločne stretávať na večeradle každú stredu. Sem začali prichádzať ľudia z druhej časť dediny, ktorí to mali k nej bližšie ako k Martinovi.
     Panna Mária začala viesť modlitbové skupiny, ktoré si Ona vytvorila. Viedla ich svojimi odkazmi a radami. Ak bolo potrebné, pozývala ich k modlitbám na zvláštne úmysly.

7.3.1997 prosila:
     Drahé deti!
     Dnes chcem poprosiť skupinu, aby odprosovala Božie milosrdenstvo za hriechy sveta a modlila sa za obrátenie hriešnikov, aby začala činiť pokánie.

Mnohokrát Panna Mária radila, ako sa majú ľudia v modlitbovej skupine správať voči sebe navzájom i voči iným.

17.1.1997 odkázala:
     Moji drahí anjeli!
     Moje dietky, chcem vám poradiť. Zatvorte uši pred klebetami, pretože oni vám zmietajú vaše srdcia. Žite pokoj, ktorý vám prinášam.

18.2.1997 povedala:
     Moji anjeli!
     Drahé deti, prv než sa začnete modliť Otče náš, odpustite všetkým, čo vám ublížili, a až potom sa modlite. Moje deti, v každej skupine musí byť jednota a odpustenie, aby ste žili v láske, a tak vaša skupina bude pevná.

Aby sa mohli ľudia viac sústrediť sa na Jej príchody a hlbšie prežívať Jej prítomnosť, naučila Panna Mária vizionárov modlitbu, ktorú sa modlia na začiatku každého stretnutia nahlas a ľudia v duchu.

25.1.1997 prosila:
     Ak sa chcete aj naďalej so mnou stretávať, tak pred každým mojím zjavením povedzte toto:
     Matka, chcem sa s tebou stretnúť. Prosím, otvor mi srdce, aby som mohla prijať všetky tvoje slová, a aby som ich mohla čo najlepšie vo svojom živote uskutočňovať.

Panna Mária si želá, aby sa zakladali modlitbové spoločenstvá na celom svete. Aby sa zakladali už v rodine – aby sa modlila celá rodina spoločne každý deň aspoň krátku modlitbu a ďakovala Bohu za preukázané milosti. Aby sa zakladali modlitbové spoločenstvá vo farnostiach, a tak svojou modlitbou pomáhali duchovným otcom v ich službe a všetkým veriacim hlbšie prežívať tajomstvá viery. A aby sa takto v modlitbách zjednotili ľudia na celej zemi, aby spoločne chválili a velebili Boha a pomáhali premieňať svet na svet bez nenávisti a zloby, aby v každom zavládol pokoj.
     Panna Mária nevraví, že to bude vždy jednoduché a ľahké, ale pozýva nás prinášať obete, aby sme „...dopĺňali to, čo chýba Kristovmu utrpeniu...“ (Kol 1,24).

18.12.1998 nás povzbudila slovami:
     Deti,
     ďakujem vám, že šírite moje posolstvá a viem, aké ťažkosti to prináša. Ale prosím, spomeňte si na môj príklad, ktorý vám ponúkam. Bola som vždy tichá, počúvajúca služobnica Pánova. Keď budete trpieť, prinášajte tichú obetu Bohu. V tichosti prijímajte každú bolesť. Nereptajte a nechcite silou mocou zmeniť to, čo sa deje. Prijmite všetko s pokorou. Uvidíte, že takto ľahšie zvládnete každú situáciu. Deti, nechcem aby ste mlčali o posolstvách, ale chcem, aby ste s láskou mlčali, keď trpíte.

Pozvanie Panny Márie je jasné – všetko obetovať z lásky k Bohu a pre Boha. Panna Mária nás učí, že ak človek žije sviatostným životom, všetko môže zvládnuť lepšie. Lebo už nie je na to sám, ale pozýva do svojho života pravého a mocného Boha a spolu s ním „bojuje svoj boj“ tu na zemi. Už nie je opusteným človekom s horou problémov, ale človekom s horou problémov avšak žijúcim v spoločenstve s Máriou - svojou Matkou.
     A tak už nie sme na svoje malé problémy sami, ale modlíme sa vzájomne za seba celé spoločenstvá a navzájom si pomáhame niesť svoje kríže.