Nedeľné sv. omše

Mária Lauková, rod. Gavendová

Mária Gavendová Narodila sa 21.12.1980 v Trnave. ZŠ navštevovala v Dechticiach, potom SOU– odevné. Po ukončení štúdia na Pedagogicko - sociálnej akadémii v Trnave, odbor učiteľstvo a vychovávateľstvo pre materské školy, pracovala ako učiteľka v materskej škôlke. V júli 2011 uzavrela sviatostné manželstvo. V súčasnosti je na materskej dovolenke, s manželom majú 1 dieťa. Bývajú v Dechticiach.

 • Aké bolo Tvoje prvé stretnutie s Pannou Máriou?
 • Na prvé stretnutie si spomínam takto:
  Modlili sme sa v modlitbovej skupine, ktorú si priala Panna Mária. Bolo to v utorok 19.9.1995, vtedy som po prvýkrát počula hlas Panny Márie. Cítila som, ako mi strnulo celé telo a silno mi zovieralo srdce. Nebol to strach, ale bázeň Božia. Pri stretnutí s Pannou Máriou som prežívala veľmi hlboký pokoj, lásku a radosť, ktorá z nej vyžarovala, priam sálala. Panna Mária mi povedala:
       Moje drahé deti! Ďakujem, že ste tu! Milujem Vás! Neboj sa, Ja som vždy s tebou. Neboj sa ma prijať.
       Ešte aj po stretnutí s Pannou Máriou som nejaký čas mala stŕpnuté telo. No začala som pochybovať, či sa mi to skutočne prihovorila Panna Mária. Pri ďalšom stretnutí s Ňou ma však naplnil taký hlboký pokoj, že ma úplne prenikol a Jej láska bola taká silná... Cítila som, že som veľmi milovaná. Toto stretnutie bolo tak veľmi silné, že odvtedy nepochybujem, že sa stretávam s Pannou Máriou.

  • Aké sú dnešné stretnutia s Pannou Máriou, ako ich vnímaš teraz?
  • S Pannou Máriou sú stretnutia veľmi krásne. Keď prichádza Panna Mária, preniká ma hlboký pokoj. Pokoj, láska, ktoré z nej vyžarujú, úplne prenikajú celé moje srdce, celé moje telo je v záplave neba.

  • Ako vyzerá Panna Mária, ako ju počuješ, vnímaš?
  • Pannu Máriu len počujem, no na tom mieste, kde Panna Mária stojí, vidím zlatožltú žiaru a modrú hviezdu. Jej hlas je milý, láskavý, nežný. Ona je ozajstná mamina. Z Panny Márie cítim jednoduchosť a veľkú pokoru. Keď prežívam ťažké obdobie, tak Panna Mária ma pri stretnutí objíme a to mi dodá silu napredovať ďalej. Pri stretnutí vnímam, či je Panna Mária smutná, alebo radostná.

  • Na aký úmysel sa modlíš s Pannou Máriou?
  • S Pannou Máriou sa modlím modlitbu za duše v očistci. Túto modlitbu ma naučila Panna Mária a modlievam sa ju s Ňou každý deň. Pri stretnutí Panne Márii odovzdávam aj trpiacich, zomierajúcich, duše v očistci i tých ľudí, ktorí ma o to poprosia. S Pannou Máriou sa však modlievam aj iné modlitby, ako Otče náš, Sláva Otcu, Odpočinutie večné, Príď Duchu Svätý tvorivý...

  • Aký vplyv mali (majú) stretnutia s Pannou Máriou na Tvoj život, na Tvoje rozhodnutia?
  • Stretnutia s Pannou Máriou mali aj majú veľký vplyv na môj život. Pochopila som, aký význam má svätá spoveď, svätá omša a prijímať Pána Ježiša do svojho srdca každý deň. Ani nevieme, o aké milosti prichádzame, keď to vo svojom živote neuskutočňujeme. Som veľmi šťastná, že Panna Mária mi otvorila moje oči i srdce, aby som spoznala veľkú lásku jej milovaného syna Ježiša. Byť na svätej omši, to je tá najväčšia milosť akú sme mohli dostať.
        Pri jednom stretnutí sa ma Panna Mária spýtala, či sa chcem stretávať s Ňou, alebo žiť svetským životom. Ja som povedala Panne Márií, že chcem žiť môj život s Ňou. Zriekla som sa dedinských zábav. Panna Mária mi povedala: „Od ľudí zakúsiš veľa utrpenia, odmietnutia, nepochopenia.“ Priznávam, že v mojom živote to nie je vôbec jednoduché, ako si niektorí ľudia myslia. No aj keď v živote musím prekonávať rôzne prekážky, nechcela by som iný život. To, že som sa zriekla zábav, neznamená to, že ma Panna Mária vytrhla zo života. Naopak. Panna Mária ma učí žiť život s Bohom. Preto sa rozhodujem napríklad medzi svetskými zábavami a kresťanskými podujatiami. Vyberám si to, čo neublíži mojej duši. Chcem zostať s Pannou Máriou do konca môjho života. Panna Mária mi veľmi pomáha, cítim Jej pomoc každý deň.