Nedeľné sv. omše

15.08.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Som vašou nanebovzatou Matkou. Sám Trojjediný Boh zatúžil, aby som sa stala ozdobou Jeho trónu a Kráľovnou celého Neba i zeme. Posiela ma medzi vás, aby ste nasledovali môj príklad a tiež prišli do Neba. Preto vás povzbudzujem, aby ste žili v posväcujúcej milosti. Žiaľ, mnohé z vás, čo ste sa stali svätým krstom Božími deťmi a mojimi deťmi, zanechávate cestu môjho Syna a žijete v hriechu. Zvolávate na seba trest. Pyšní budú pokorení. Svätú Katolícku Cirkev pekelné brány nepremôžu! No dávajte si pozor, lebo zlý duch chce premôcť vás, moje deti tak, že vám chce zabrániť pristupovať ku sviatostiam, oklamať vás, že nie sú potrebné. Preto čiňte pokánie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.