Nedeľné sv. omše

15.06.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Dnes sa vám prihováram, aby som vás povzbudila k žitiu Evanjelia a k úcte a k zachovávaniu svätých katolíckych tradícií. Verne nasledujte môjho Syna a povzbudzujte sa príkladom života svätých. Nerobte kompromisy so svetom, ale žite podľa viery v Trojjediného Boha. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.