Nedeľné sv. omše

15.03.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Prichádzam medzi vás z Božej milosti, aby ste sa ku mne utiekali pod moju mocnú ochranu. Vždy keď uvidíte bolestné udalosti, ktoré zasiahnu moju svätú Katolícku cirkev, ktorej som Matkou, nenechajte sa otráviť jedom nenávisti a hnevu, lež ešte s väčšou láskou sa priviňte ku mne, modlite sa, odprosujte a konajte pokánie. Toto všetko musí prísť, aby nakoniec zažiarilo víťazstvo Ježišovho a môjho Srdca, našich svätých Sŕdc, víťazstvo pravej, čistej viery. Ja vám vždy pomôžem, aby ste Spasiteľa mohli prijať sviatostným spôsobom. Len vy, milé deti, Ho vždy prijímajte v čo najväčšej pokore a úcte. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.