Nedeľné sv. omše

15.04.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Tie z vás, ktoré ste uverili mojim slovám a spolu so mnou ste sa začali modliť modlitbou lásky, spoznali ste, že náš milovaný a dobrotivý Boh je vám blízko a zakúšate Jeho vernosť a lásku. Privíňa si vás ku sebe nežne skrze živú vieru. Kto z vás prijal za svoju túto modlitbu, prijal do rúk vzácnu perlu. Vaše srdcia naplnila Božia láska, túžba konať dobro, rozdávať Božie požehnanie vo chvíľach radosti i bolesti a milovať Boha nadovšetko. Ostaňte pevné vo viere moje deti. A vo chvíľach pokušení a strachu, ktorý zatemňuje srdcia nevierou a pochybnosťami, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu a pevne vyznajte svoju vieru ukrižovaného a vzkrieseného Pána a v Ňom budete môcť kráčať ďalej. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.