Nedeľné sv. omše

15.03.2016 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Želaním môjho materinského srdca, ktoré vás s láskou objalo pod krížom na Golgote je, aby ste v dôvernej modlitbe spolu s ukrižovaným Pánom, odovzdali svoj život milosrdnému Otcovi. Ponorené do lásky svätého kríža, so živou vierou, v tichu svojich sŕdc, opakujte: "Otče, staň sa Tvoja vôľa." Odovzdávajte sa mu znova a znova, aby sa Otcov zámer s vami uskutočňoval každým dňom. Úprimne mu vzdávajte vďaky, že vás pokáním premieňa a vovádza do víťazného života. Ďakujte mu za to, že vás neprestajne sprevádza dobrom a milosrdenstvom. Deti moje, nasledujte svojho víťazného a vzkrieseného Pána, ktorý žije. Modlite sa spolu so mnou za celý svet prosiac milosrdného a spravodlivého Otca, nech sa stane Jeho vôľa. Povzbudzujem vás, aby ste pod Jeho starostlivým pohľadom konali milosrdne i spravodlivo a budete požehnané. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.