Nedeľné sv. omše

03.08.2008 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Žehnám vás a chcem vám povedať, aby ste sa netrápili tým, čo bolo včera a nebáli sa toho, čo bude zajtra. Deti, žite prítomnosť. Už dnes sa nechajte preniknúť láskou Otca, ktorý vás miluje v túto chvíľu. Ponáram vás do jeho lásky.


15.08.2008 - prostredníctvom Martina - 13. výročie zjavení - Svätodušnica

Moje deti!
     Ďakujem vám za vašu lásku. Pozývam vás, deti, aby ste sa modlili spolu so mnou vo vašich rodinách, aby ste spolu so mnou svedčili o Božej láske. Som vašou Matkou a chcem vás aj naďalej viesť a vychovávať pre nebo. Dnes zvlášť volám matky, aby sa spolu so mnou modlili. Modlitba matky preráža nebesia a skrze našu spoločnú modlitbu sa rodiny uzdravia.
     Žehnám vás svojim materinským požehnaním. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.