Nedeľné sv. omše

15.04.2008 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Pozývam vás k živej viere a k živým skutkom. Naplňte, deti, svoje ruky skutkami milosrdnej lásky. Naplňte svoje srdcia láskou, ktorá vyviera z Otcovho Srdca. Deti, buďte svetlom tým, ktorí tápu v temnotách. Buďte pomocnou rukou tým, ktorí blúdia a nevedia kadiaľ ísť. Preto, deti, buďte neustále v našej prítomnosti a proste o všetky potrebné dary, aby ste mohli svedomito plniť poslanie, ktoré vám bolo dané. Modlím sa za vás, modlím sa s vami.
     Milujem vás, deti. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.