Nedeľné sv. omše

15.02.2008 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Prinášam vám požehnanie a pokoj od vášho Otca. Deti, v tomto pôstnom období vás chcem vyzvať, aby ste sa väčšmi modlili modlitbou srdca, aby ste vo svojich srdciach urobili miesto pre Boha. Skrze modlitbu sa Ježiš dotýka svojou uzdravujúcou mocou vašich sŕdc, dotýka sa vašich rodín. Otvorte svoje srdcia v modlitbe a Ježiš otvorí srdcia vašich rodín, otvorí vám srdcia pre vašich blížnych. Preto nezostávajte zahľadení do seba, ale vyjdite zo starého a prijmite nového človeka, v akého vás chce Ježiš obnoviť.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského Srdca.