Nedeľné sv. omše

04.12.2007 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     chváľte nášho Nebeského Otca, ktorý je Láskou, zato, že ma posiela medzi vás, aby som vám pomáhala. Ďakujte mu za tento čas milostí. Modlite sa, deti, modlitbou čistého srdca. Modlitba, ktorá vychádza z úprimného a čistého srdca uzdravuje a premieňa svet. Žehnám vám svojim materinským požehnaním.


15.12.2007 - prostredníctvom Simony

Moje dietky!
     V tento čas požehnania vás chcem povzbudiť, aby ste sa nebáli otvoriť svoje srdcia a prijať do nich Ježiša. Deti, ako vám Boh Otec dáva svoj dar - svojho Syna, i vy máte byť darom pre svojich blížnych. Ako On túži byť pri vás a chce vás naplniť radosťou, i vy buďte radosťou pre vašich blížnych. Otvorte svoje srdcia, aby vás Ježiš mohol naplniť svojím svetlom. V tento čas milosti sme zvlášť blízko pri vás. Nezostávajte uzavretí v sebe, ale otvorte svoje srdcia a náruč pre nás, aby sme vás mohli obdariť milosťami.
     Ponáram vás, deti, do lásky Ježišovho a môjho materinského Srdca.