Nedeľné sv. omše

02.05.2002 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, v dnešný deň vám chcem povedať: Deti, už nespočetne mnoho ráz som vám povedala posolstvá o modlitbe. Hovorím vám ich preto toľko práve o modlitbe, lebo chcem, aby ste spoznali hĺbku a krásu modlitby. Aj dnes by som vám chcela povedať posolstvo o modlitbe. Deti, keď sa idete modliť, najprv sa snažte upokojiť svoje myšlienky. Máte ich počas modlitby veľmi rozbúrené. Nemodlite sa naraz dlho, lebo potom sa vám iba pohybujú ústa, ale nevnímate, čo vyslovujete. Nebeský Otec by mal oveľa radšej krátku modlitbu, v ktorej by ste rozmýšľali nad každým jedným slovom. Často sa vám stane, že vás modlitba unaví, ba dokonca nebaví. To sa vám stáva preto, lebo neviete preniknúť do hĺbky modlitby. Keby ste sa o to usilovali a podarilo by sa vám to, potom by ste sa na každú modlitbu veľmi tešili. Chcem, aby ste pochopili, že modlitba je rozhovor s nebeským Otcom. Zamyslite sa, či nebeský Otec netúži byť s vami v priateľskom vzťahu. So svojím priateľom sa dokážete rozprávať veľmi dlho úplne o všetkom, nikdy sa v jeho spoločnosti nenudíte a nechce sa vám od neho odísť. Zvyknite sa nebeskému Otcovi so všetkým zdôveriť. Buďte si istí, že nebeský Otec vás nikdy neodvrhne, nech by ste boli akíkoľvek. U neho vždy nájdete pomoc, oporu i lásku. Po čase sa presvedčíte, že na svete niet dôvernejšieho priateľa. Deti, ešte raz vám hovorím, aby ste sa začali modliť úprimnejšie. Úprimnejšia modlitba si vyžaduje viac námahy, ale dá sa úprimnejšie modliť. Úprimná modlitba v sebe ukrýva veľkú krásu a vznešenosť. Modlievajte sa radi. Vaša pravidelná modlitba vás veľmi posilní v každodenných ťažkostiach. Nech ani v jednom vašom dni modlitba nechýba.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


05.05.2002 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes vás volám k vytrvalej modlitbe, aby pomocou modlitby vo vás Ježiš zapálil svoje svetlo. Deti, snažte sa každý deň spoznávať a plniť Božiu vôľu. Mnoho ráz chcete plniť svoju vôľu, ale takto okolo seba rozdávate len príkorie, nepokoj a šírite vôkol seba ešte väčšiu tmu. Staňte sa svetlom pre všetkých ľudí, ktorí budú vďaka vám schopní spoznávať Božiu lásku.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


09.05.2002 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky!
     Deti, dnes prichádzam medzi vás, aby som vám mohla povedať: V dnešný deň opätovne slávite sviatok Nanebovystúpenie Pána. Pousilujte sa hlboko preniknúť do tohto veľkého tajomstva. Vy si myslíte, že tento sviatok nie je pre vás priveľmi významný. Keby ste začali rozjímať o tejto veľkej skutočnosti, mali by ste veľkú a jasnú radosť. Pán Ježiš počas svojho tuzemského života zakusoval mnohoraké ťažkosti, ktoré vás zastihujú vo vašom každodennom živote. Nebol od ničoho oslobodený i keď je Božím Synom. Utrpenie ho sprevádzalo od počiatku. V Betleheme ho mnohí ľudia odmietali a narodil sa na chudobnom a opustenom mieste. Po čase som aj so svätým Jozefom musela ísť do Egypta, aby som ho uchránila pred zlostným Herodesom. Herodes by ho bol dal zabiť ale on mal vo svojom živote naplniť veľké poslanie, pre ktoré ho na svet nebeský Otec poslal. Božia všemohúcnosť to celé zariadila tým, že svätý Jozef dostal pokyn od anjela, že máme ísť do Egypta, aby Ježiš unikol predčasnej smrti.
     Keď vyšiel učiť ľudí na verejnosť často sa stretol s tvrdým odmietnutím. Odmietnutie vyvrcholilo tým, že ho mnohí dali ukrižovať. Za to všetko dobré čo pre všetok ľud vykonal si zaslúžil smrť na drevenom kríži ako najväčší zločinec? On všetko s pokorou, pokojom a láskou prijal. V tomto veľkom utrpení ho veľmi posilňovalo vedomie, že jeho Otec je spravodlivý a že ho patrične odmení za to všetko. Vedel, že vstane z mŕtvych a vystúpi na nebesia k svojmu milovanému Otcovi. Nebeský Otec mu v nebesiach pripravil večný trón po svojej pravici. Vás nebeský Otec skrze Ježiša prijal za svoje deti. Preto sa aj vy snažte žiť celý svoj život tak, aby ste po jeho konci boli hodní toho, aby aj vás nebeský Otec oslávil ako svojho jediného Syna. Potešte sa z toho, že aj vy ste k tomuto povolaní a máte na to nádej. Nech vás toto vedomie nabáda robiť každý deň len a len dobre, aby ste si to po smrti zaslúžili. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste opäť počuli moje volanie.


16.05.2002 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnes opäť zostupujem z nebies, aby som vám povedala: Každú významnú udalosť z Ježišovho života si svätá Cirkev pripomína každý rok. V nedeľu bude sviatok zoslania Ducha Svätého. Toto je veľký sviatok. Stále neviete preniknúť do hĺbky tajomstiev viery v Ježiša Krista. Nesnažíte sa tajomstvá viery v Ježiša Krista skutočne a hlboko prežívať. Viete, že sa pred časom vo svätej Cirkvi udialo, že Pán Ježiš svojim apoštolom udelil Ducha Svätého. Veríte, že sa také niečo udialo, ale že by slová Duch Svätý znamenali niečo viac pre vás každého jedného, to už nie. Modlite sa každý deň, aby aj vám Pán Ježiš udelil svojho Svätého Ducha. Veľmi ho v týchto časoch potrebujete, aby ste pod jeho vedením spoznali, k akému životnému cieľu ste povolaní. Duch Svätý má vo vás stále prebývať a riadiť vás, aby ste vedeli, ako máte konať, zmýšľať, správať sa. Keby boli všetci ľudia na celom svete pod vplyvom Ducha Svätého, nebolo by vo svete toľko nenávisti, nevraživosti, nepokoja a nelásky často aj pre maličkosti. Modlite sa úprimne za to, aby vám Pán Ježiš udelil Ducha Svätého. S jeho pomocou ľahšie zvládnete ťažkosti každodenného života.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


23.05.2002 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnes tiež prichádzam za vami, aby som vám povedala, že v nedeľu bude sviatok Najsvätejšej Trojice. Vy ste v mene Najsvätejšej Trojice pokrstené. Ďakujte nebeskému Otcovi, že vám udelil tú veľkú milosť stať sa jeho deťmi. Pán Boh vás skrze Ježiša Krista prijal za svoje deti a preto ho môžete oslovovať Otec. Vy ešte stále neviete naplno prežiť to, že najvznešenejšiu bytosť, od ktorej pochádza a je závislý celý svet, môžete nazývať svojím Otcom. Keby ste to aspoň raz naplno prežili, boli by ste veľmi šťastné. Deti, keď sa budete cítiť samé a opustené, nech vám pomáha vedomie, že nebeský Otec nad vami stále bdie a ochraňuje vás. Nikdy nezabudnite na veľkú lásku nebeského Otca, Pána Ježiša i mňa k vám všetkým. Veľmi vás milujeme.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


30.05.2002 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnes som prišla, lebo vám mám povedať: Slávite sviatok Tela a Krvi Pána. Každý deň ďakujte Pánu Ježišovi, že ustanovil Eucharistiu. Je to najcennejší dar, aký vám Pán Ježíš zanechal. Tak ako každý deň jete pokrm, ktorý vám udržuje pozemský život, tak si zaužívajte, že začnete pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia a k Pánovmu stolu. Chráňte sa hriechu, aby ste mohli každý deň prijímať Pánovo Telo. Ono vás bude posiľňovať, aby ste boli cez celý nasledujúci deň dostatočné silní, že by ste s ľahkosťou všetko zvládli. Ak budete v stálom spojení s Ježišom a dovolíte, aby vás on viedol počas vášho života, určite po smrti prídete do neba.
     Každý človek túži po šťastí a usilovne ho hľadá. Je ochotný urobiť čokoľvek, len aby bol šťastný. Pozemské šťastie trvá vždy iba určitý čas a pominie sa. Nebeské šťastie je večné. Žite preto tak, aby ste ho raz boli hodní. Život podľa Ježišovho učenia nie je ľahký, ale on každého, kto sa tak snaží žiť, bohato odmení. Keď máte pred sebou cieľ, ktorým je večný život, tak sa oplatí, aby ste počas svojho pozemského života prijímali rôzne utrpenia. Milujem vás a z lásky k vám všetkým vám hovorím každé jedno posolstvo. Láska dokáže veľké veci, ak sa jej človek podriadi.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.