Nedeľné sv. omše

03.06.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes vás volám, aby ste otvorili svoje duše a srdcia Duchu Svätému, aby ste pod jeho vedením kráčali cestou svätosti. Dovoľte nech vás vedie, aby ste netápali v tme ale aby ste kráčali cestou svetla. Neuzatvárajte sa pred ním ale dovoľte, nech vás vedie každý deň vášho života podľa Otcovej vôle.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


03.06.2001 - prostredníctvom Lucie

Deti moje!
     V dnešný deň si opätovne pripomínate sviatok zoslania Ducha Svätého. Pán Ježiš prisľúbil apoštolom, že keď odíde, zošle im Ducha Svätého, aby sa necítili opustení. Oni ho očakávali, a keď ho Ježiš na nich dýchol, s radosťou ho prijali. Aj keď potom Ježiš už nebol s nimi osobne, uvedomovali si, že je celkom blízko nich, lebo mali Ducha Svätého.
     Deti, i vy od svätého krstu patríte Ježišovi, on na vás tiež vylial Ducha Svätého. Dovoľte, aby vo vás pôsobil. Viem, že život nie je ľahký, ak ho chcete žiť podľa Božej vôle. Preto vás povzbudzujem, aby ste sa modlievali za dary Ducha Svätého. Keď sa budete o čomkoľvek rozhodovať, najprv ho poproste o radu. Ak sa dáte ním viesť, vaše konanie bude správne. Modlite sa k Duchu Svätému, aby vám svietil svojím svetlom na ceste, ktorou životom kráčate. Ľudia, ktorí sa dali viesť Duchom Svätým, vykonali vo svojom živote veľké veci. Chcem, aby ste sa i vy naučili spolupracovať s Duchom Svätým.


07.06.2001 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, každý deň k vám prichádzam, aby som vás utvrdila o veľkej láske Nebeského Otca k vám. Nebeský Otec vám z lásky dáva každý jeden deň. Keď sa ráno zobudíte, uvedomte si, že celý nastávajúci deň máte vykonávať svoje povinnosti čo najsvedomitejšie. Poproste Nebeského Otca, aby vám dal k tomu potrebnú silu. Viem, že často je tej práce na vás veľa. Pod jej ťarchou klesáte úplne k zemi. V takých chvíľach si spomeňte, že aj Pán Ježiš vykonával fyzickú prácu. Tiež bol častokrát veľmi unavený. Uvedomoval si stálu prítomnosť Nebeského Otca a bol s ním spojený v modlitbe. Toto stále spojenie s Nebeským Otcom ho veľmi posilňovalo. Prerušte prácu a venujte chvíľku času modlitbe. Potom sa vráťte k svojej práci.
     Večer sa Nebeskému Otcovi poďakujte za celý prežitý deň. Ak ste niečo neurobili tak, ako ste mali, oľutujte to a poproste ho o odpustenie. Nebeský Otec vám odpustí, lebo vás má veľmi rád. Jeho láska voči vám je veľká. Lásku Nebeského Otca ešte nikto nikdy nepochopil ľudským rozumom. Ona sa pochopiť nedá. Musíte ju prežiť. Naučte sa stále žiť v láske Nebeského Otca. Ja vás tiež veľmi milujem.
     Ďakujem vám, že ste opäť počuli moje volanie.


14.06.2001 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, opäť som prišla, aby som vám povedala: V dnešný deň ste sa mali hlbšie zamyslieť nad veľkým tajomstvom Tela a Krvi Pána Ježiša. Pán sa rád pohyboval medzi ľuďmi a rozprával im mnohé veci. Strávil s nimi veľa času. V čase, keď sa už približovalo jeho utrpenie a keď vedel, čo všetko bude musieť podstúpiť a nakoniec zomrieť na kríži, chcel nejakým spôsobom zostať s ľuďmi navždy. Keď naposledy jedol so všetkými svojimi apoštolmi, vzal do svojich rúk chlieb, dobrorečil, vzdával vďaky, lámal ho a dával im ho so slovami: "Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto robte na moju pamiatku." Potom zobral do svojich rúk kalich s vínom, dobrorečil, vzdával vďaky a dával im ho so slovami: "Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Toto robte na moju pamiatku." Takýmto spôsobom ustanovil Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu. Sám povedal, že v nej bude prítomný pod spôsobom chleba a vína. Prejavte mu väčšiu vďaku za tento veľký dar lásky. On vás pozýva, aby ste ho často požívali. On chce byť s vami stále úzko spojený. Veď povedal tieto slová: "Kto nebude jesť moje telo a piť moju krv, nebude mať v sebe život večný." Od vášho svätého krstu máte v sebe vštepené semienko večného života. Počas celého vášho pozemského života máte žiť tak, aby toto semienko každým jedným dňom rástlo, rozkvitalo a prinášalo bohaté ovocie dobrých skutkov. Veľmi vám v tom môže pomôcť i časté čítanie Božieho slova a prijímanie Tela Pána Ježiša. Preto vám opäť hovorím, aby ste boli nepretržite čistí a mohli prijímať Pána Ježiša skrytého v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Nezabúdajte na tú veľkú skutočnosť, že tak ako nemôže váš pozemský život jestvovať bez jedla a nápoja, tak ani Boží život vo vás nemôže zostať bez požívania svätého prijímania. Každodenné prijímanie potravy vás posilňuje, aby ste mohli konať svoju prácu. Denné pristupovanie k svätému prijímaniu urýchli vzrast čností. Pán Ježiš vám v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej zanechal najväčší a najcennejší dar - seba samého, lebo vás nesmierne miluje. Jeho i moja láska voči vám všetkým je nekonečná. Nesmierne vás milujeme. Naša láska vás neustále sprevádza na vašom každom jednom kroku. Nikdy na to nezabudnite.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.06.2001 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé a milované deti!
     Deti, dnes je predvečer sviatku Božského Srdca Ježišovho. Zamyslite sa a hlbšie prežite toto veľké tajomstvo. Je v ňom veľmi veľa ukrytého. Deti, Nebeský Otec vám zo svojej veľkej lásky v plnosti času poslal na tento svet svojho Syna. Ľud ho netrpezlivo očakával. Prišiel ako malé a úplne bezbranné dieťa odkázané na pomoc iných ľudí. Od narodenia bol skúšaný rôznym utrpením. Narodil sa vo veľkej chudobe. Keď uvidel svetlo tohoto sveta, úplne prvé ho privítali zvieratká svojim dychom. Nemala som mu ani čo obliecť, zabalila som ho iba do chatrných plienok. Keď bol väčší tiež nemal všelijaké veci, ktoré by mu spôsobovali pozemskú radosť. Oveľa radšej sa utiahol na osamelé a tiché miesto a premýšľal o Nebeskom Otcovi. S ochotou poslúžil ľuďom, keď potrebovali pomoc. Keď nadišiel čas, aby verejne začal učiť ľudí, prijal to lebo vedel, že je na tomto svete preto, aby vysvetľoval ľudom mnohé Božie pravdy. Rozprával im veľmi veľa, urobil množstvo zázrakov kým ľud v neho uveril. Mnohí ľudia uverili jeho slovám a zmenili sa. Bolo však aj mnoho tých, ktorí ním pohŕdali, odmietali ho a tým, ktorí ho s veľkou radosťou počúvali, sa vysmievali. Ježiš ich ale pre ich správanie sa voči nemu nemal menej rád ako tých, ktorí v neho uverili. On nerobil rozdiely medzi svojimi prajníkmi a neprajníkmi. Z tých, ktorí uverili jeho slovám, mal radosť a tých, ktorí jeho slovám neuverili, sa snažil presvedčiť. Toľko vykonal dobrých skutkov, vedel ako skončí jeho život a predsa podstúpil toľko utrpenia. Obvinili ho, odsúdili ho, bičovali ho, s posmechom mu položili na hlavu tŕňovú korunu, na pleciach si niesol kríž a ukrutne ho ukrižovali. Všetko utrpenie prijal v tichosti a s láskou za všetkých ľudí.
     Deti, mysleli ste si, že budete mať dostatok sily stále. Ja viem, že máte veľa práce a pod jej množstvom padáte. Ponáhľate sa, lebo chcete väčšinu pozemských vecí mať. Nezaoberajte sa toľko vecami, ktoré vidíte okolo seba. Veľmi vás pútajú a lákajú a to kvôli svojmu povrchu. Majú pekný povrch ale o krátky čas sa tento povrch praskne ako tenká škrupina a pod tou škrupinou nie je nič hodnotné. Po čase vás takýto život unaví a predsa budete hľadať niečo, čo je oveľa trvalejšie. Ja sem prichádzam preto, aby som vám to "oveľa trvalejšie" pomohla nájsť. Čakám, kedy ma o to požiadate. Preto vám chcem povedať, aby ste stíšili svoje rozhárané mysle a svoje srdcia. Vhĺbte sa do seba a rozhodnite sa žiť inak. Nazbierajte odvahu a silu a začnite sa viac modliť. Nech sa pre vás modlitba stane dychom počas dňa. Nech sa modlitba stane vašim žriedlom pokoja, sily a radosti. Modlitba v sebe skrýva veľmi veľa krásy. Ponorte sa do modlitby a objavte v nej tú veľkú krásu. Modlitbu je potrebné úprimne prežiť. Až vtedy vám prinesie veľký úžitok ako pre duše tak i pre telá.
     Deti, chcem vám opäť pripomenúť, aby ste často pristupovali ku svätej spovedi. Nezabúdajte a nezahadzujte ďaleko za seba túto veľmi vzácnu sviatosť lásky. Naberte potrebnú silu a rozhodnite sa pre úprimnú zmenu vášho života. Nebojte sa, veď ste milovanými deťmi Nebeského Otca. On vás čaká, túži aby ste sa mu hodili do jeho láskavého náručia. Je vás ochotný trpezlivo vypočuť. Všetky vaše hriechy vám odpustí ale úprimne ich oľutujte. Nebeský Otec chce, aby ste boli nepretržite hodní prijímať jeho Syna. Ježiš vás má tiež veľmi rád. Všetko čo vo svojom živote urobil, urobil z lásky k vám všetkým. K všetkým jeho činom ho pohýňala veľká láska voči všetkým ľuďom. Človek, ktorý úprimne miluje, dokáže veľké a obdivuhodné veci. Ježiš bol predovšetkým človekom lásky. Jeho srdce bolo a stále je preplnené obrovskou láskou. Prichádzajte k nemu a čerpajte z jeho Srdca silu ale i lásku. Každodenne si máte uvedomovať a prežívať jeho lásku. Dnes a zajtra ju ale prežívajte s ešte väčšou intenzitou, lebo slávite sviatok Božského Srdca Ježišovho. Prajem si, aby ste na Ježišovu lásku nikdy nezabudli. On vás veľmi miluje. Veľmi vás milujeme obaja. Deti moje, zamyslite sa nad týmito mojimi slovami.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


28.06.2001 - prostredníctvom Lucie

Moje milované deti!
     Deti, uplynulo pár dní a opäť sa vám chcem prihovoriť týmito slovami. Deti, kedy prijmete tú skutočnosť, že pred mojimi očami nie je nič skryté? Ja viem o vás úplne všetko. Viem, z čoho máte radosť a čo vás trápi. V tejto dobe máte svoje duše i srdcia veľmi nepokojné. Dnešný deň k vám prichádzam, aby som vaše duše i srdcia upokojila. Prinášam vám pokoj. Deti, vo všetkých svojich modlitbách sa modlite za pokoj. Ak budú vaše modlitby úprimné, Pán Ježiš vám pokoj udelí. Modlite sa, aby zavládol pokoj vo vašich dušiach i srdciach, v rodinách, medzi susedmi, v dedine, v štáte i v celom svete. Deti, v dnešnej dobe majú ľudia veľmi tvrdé srdcia. Sú veľmi sebeckí. Myslia iba na seba. Uznajú iba to, z čoho majú iba oni úžitok. Veľmi ma trápi, keď vidím tú veľkú nevšímavosť ľudí navzájom. Preto vám chcem povedať, aby ste sa modlili viac za to, aby si ľudia začali viac všímať jeden druhého, aby videli potreby druhých, aby si začali navzájom pomáhať. Nikdy sa neodvracajte od ľudí, ktorí potrebujú akúkoľvek pomoc. Ak už nebudete mať silu poskytovať pomoc iným, spomeňte si, že i Pán Ježiš ľuďom pomáhal. On vie, že to často nie je ľahké. On vás pochopí a dá vám silu pokračovať v pomáhaní iným ľuďom. Nech vás neodradí od poskytovania pomoci iným ľuďom, ak sa vám nebudú mať čím odvďačiť. Mnohí ľudia potrebujú pomoc ale nemajú sa vám čím odvďačiť, keď im pomôžete. Za všetku poskytnutú pomoc iným ľuďom vás odmení Ježiš Kristus. Ježiš Kristus na nikoho nezabudne. Deti, chcem vám ešte opäť pripomenúť, že vás neprestajne sprevádzam svojou láskou. Ak nebudete vo svojom živote vládať ísť ďalej, obráťte sa na mňa. Ja vám otvorím svoju náruč plnú materinskej lásky. S láskou vám so všetkým pomôžem. Veľmi vás milujem. Nikdy na moju lásku nezabudnite.
     Ďakujem vám, že ste opäť počuli moje volanie.