Nedeľné sv. omše

03.09.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, vy všetky, ktoré sem prichádzate ani neviete, aké veľké milosti dostávate. Som šťastná, že prichádzate do môjho náručia, ktoré mám pre vás neprestajne otvorené. Dnes vás volám, aby ste kráčali cestou obety. Pozvala som vás k spoločnej modlitbe vo vašich rodinách a dnes vám chcem zvlášť povedať, aby ste sa jeden za druhého obetovali a navzájom si slúžili. Modlitba, služba a obeta vám prinesú vnútorný pokoj a hlbokú lásku, ktorú na vás vyleje Ježiš, ktorý prebýva s vami.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


07.09.2000 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     S veľkou radosťou ma i dnes k vám poslal Pán, váš Boh. Deti, prijímajte lásku. Deti, otvorte vaše srdcia tejto láske. Deti, dajte sa do Božej vôle, do vôle vášho Nebeského Otca. Deti, odovzdajte sa mu celým vašim srdcom, celým vašim telom, celým vašim duchom a On povedie vaše kroky po správnej ceste života. Deti, ak prijmete od vášho Nebeského Otca radosť, lásku a pokoj, tak z vašej celodennej vykonanej práce budete mať radosť, aj keby bola akokoľvek ťažká. Deti, váš Nebeský Otec vám vo všetkom pomáha, pretože vás nesmierne miluje.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste opäť počuli moje volanie.


14.09.2000 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Otvorte vaše srdcia láske, ktorú vám prinášam od Pána. Pán sa z veľkej lásky za vás obetoval na kríži. On zomrel a napokon víťazne vstal, lebo vás nesmierne miloval. Deti, čítajte si zo Svätého písma a rozjímajte nad jeho slovami. Žite jeho slová, aby ste mohli lepšie kráčať po vašej ceste života. Deti, váš Pán s láskou pomáhal všetkým tým, ktorí to potrebovali. Aj vy, deti, pomáhajte svojim blížnym s láskou a radosťou. Učte sa tejto láske a tak budete mať srdcia plné radosti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.09.2000 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Boh vám i dnes skrze mňa dáva lásku. Deti, keď prijmete do vašich sŕdc môjho Syna a vášho Pána povedzte mu všetko, čo vás trápi a ťaží na srdci. On to s veľkou láskou vypočuje. Otvorte mu svoje srdcia a v ňom budete šťastnejší. Otvorte srdcia Bohu, vášmu Nebeskému Otcovi a on ich naplní mnohými milosťami. Deti, oni nie sú ťažké prijať do srdca ale, deti, s rozumom to pochopiť nikdy nemôžete. Otvorte sa láske, ktorá je vám milosťou dávaná od Pána.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


28.09.2000 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Deti, majte srdcia plné radosti a lásky. Deti, nech táto radosť vychádza z vášho vnútra, a nech je čistá a úprimná. Darujte sa do rúk vášmu Bohu, darujte mu celé vaše srdce plné radosti. Modlite sa. Deti, nech modlitba je ako váš každodenný chlieb. Vyžarujte plné modlitby a radosti. Deti, nechajte na sebe vidieť, že ste dietkami Božími.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.