Nedeľné sv. omše

06.01.2000 - prostredníctvom Martina

Milované deti!
     Dnes vás volám, aby ste si svoje srdcia nechali viesť Duchom Svätým, aby v srdciach, kde bola tma, bolo svetlo. Tam, kde sú zábrany a prekážky, aby bola otvorená cesta. A tam, kde Ježiš má otvorené dvere, nech ešte väčšmi vzrastá jeho láska. Deti, mnohí majú slabú vieru, pretože neprosia o svetlo Ducha Svätého. Dovoľte, aby Duch Svätý zažiaril vo vašich srdciach a potom bude vo vás svietiť neuhasiteľný oheň Ježišovej lásky.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.01.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje milované deti!
     Aj dnes mi Trojjediný Boh dovolil prísť medzi vás. Chcem vám všetkým povedať, aby ste sa necítili sami vo svojich problémoch a starostiach. Uisťujem vás, že budem s vami a pri vás. Otvárajte svoje srdcia milostiam, ktoré sú v túto dobu pre vás pripravené. Ponáram vás s mojím Synom do našej lásky spojených Sŕdc, aby ste v nich našli istotu, pokoj a lásku. Nech naša láska je pre vás útočišťom.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


13.01.2000 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Aj dnes chcem svoju lásku, ktorú k vám cítim, potvrdiť týmito slovami: Milujte Ježiša. Povzbudzujem tých, ktorí venovali svoje srdce Ježišovi, aby boli vytrvalí vo svojej láske k nemu a predovšetkým volám tých, ktorí trpia nedostatkom lásky, aby prišli k Ježišovi. Nechajte Ježišovi svoje srdcia naplniť láskou, aby ich On pretvoril. Proste ho o to počas každého svätého prijímania, keď On prichádza do vašich sŕdc a potom vaša láska nebude môcť byť nikým a ničím otrasená, ale bude dosahovať dokonalosť.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


18.01.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky!
     Chcem sa vám poďakovať za to, že ste sa dnes začali modliť deviatnik za jednotu kresťanov. Je veľmi potrebné, aby ste práve na tento úmysel obetovali svoje modlitby. Modlite sa, aby kresťania na celom svete pochopili, k čomu sú od svojho svätého krstu povolaní; aby pochopili, že majú počúvať Ježiša Krista a On im udelí všetko potrebné; aby pochopili, že jedine pre Ježiša Krista sa oplatí plne bojovať.


20.01.2000 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti,
     tento čas sa modlite za jednotu kresťanov. Ale málokto si z vás uvedomuje, že jednota nie je len zjednotenie sa v pravidlách, ale predovšetkým zjednotenie sa v láske. Proste Ježiša, aby posilnil vašu lásku, ktorá zjednocuje človeka s človekom v pochopení a v rešpektovaní druhého. A tak Ježišova láska, ktorá bude vo vás, bude ľudí zjednocovať a plodiť pokoj a trvalý mier.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


27.01.2000 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Týmto posolstvom vás opäť volám k pôstu. Povzbudzujem tých, ktorí sa postia o chlebe a o vode, aby sa postili s láskou. Ale predovšetkým volám chorých, deti, starých ľudí k pôstu odriekania. Tí, ktorí sa nemôžu postiť o chlebe a vode z akýchkoľvek príčin, nech sa postia v pondelok, stredu a piatok tak, že sa zrieknu príjemných vecí. K pôstu pozývam všetkých.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.