Nedeľné sv. omše

03.06.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, dnes som prišla, aby som vaše srdcia obdarovala radosťou prostredníctvom týchto slov: Radujte sa, lebo v dnešný deň slávite sviatok Kristovho Tela a Krvi. Svätá Cirkev tento veľký sviatok slávi každoročne, aby veriaci nezabudli na toto veľké tajomstvo.
     Deti, s radosťou pristupujte na svätú spoveď. Tak ako si pravidelne svoje telá umývate vodou a obliekate si čistý odev, tak si pravidelne umývajte aj svoje duše vodou Božieho milosrdenstva a oblečte sa do Božej lásky. Prichádzajte s úprimnou a neskrývanou radosťou k stolu Pánovmu, kde sa vám On s láskou dáva skrytý pod chlebom života. Udržujte si svoje srdcia čisté, aby ste Ježiša mohli prijímať čo najčastejšie. Nadviažte s ním priateľský vzťah a potom sa každý deň budete tešiť na svätú omšu, lebo v nej sa zase stretnete so svojim priateľom, ktorý na vás netrpezlivo čaká. Buďte šťastní, že máte priateľa, ktorý vás nikdy nenechá samých. Ďakujte Pánovi Ježišovi, že ustanovil Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu, aby mohol naveky zostať prítomný medzi vami. Veľmi vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


06.06.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Nekonečne vás milujem a skláňam sa nad vami, aby som svoju lásku vyliala na vás. Moje deti, každý človek vie milovať aj keď sa vám zdá, že v ňom lásky niet. V každom srdci je láska. Chcem, aby v každom srdci láska, ktorá je nepatrná, vzrástla do veľkej, aby sa vaša láska čoraz viac podobala Božej. Preto, deti, vás povzbudzujem, aby ste sa modlili jeden za druhého. Ako sa ja modlím za vás, vy sa modlite jeden za druhého. Do svojich modlitieb si adoptujte svojho blížneho a každodenne sa za neho modlite. Obetujte za neho sv. prijímanie, pôsty a malé obety. Modlite sa najmä za toho, ktorý nie je blízky vášmu srdcu a tak sa ho naučíte viac milovať.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


10.06.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, dnes je sviatok Božského srdca Ježišovho. Ježišovo srdce je dokorán otvorené, aby nás mohlo obsypať milosťami, ktorými je celé zaplavené. Počúvnite ma a otvorte aj vy svoje srdcia, aby vám svoje milosti mohlo darovať. Pochopte, že ak chcete vlastniť Božie milosti, najskôr musíte otvoriť svoje srdcia. Čisté a otvorené srdcia, to je najväčší dar, aký môžete Ježišovi darovať. Pre pozemský život je najdôležitejšie srdce. Aj pre Boží život je najdôležitejšie čisté srdce. Prijmite od Ježiša lásku, ktorá vyviera z jeho srdca. Osvojte si lásku vo svojich srdciach. Prijmite skutočnosť, že bez lásky nič nevykonáte. Pre každý čin, ktorý chcete vykonať je najdôležitejšia láska. Keď chcete niečo vykonať bez lásky, to je ako by ste chceli žiť bez vzduchu. Láska je najdôležitejšia. Kto nemá v srdci lásku zároveň nemá ani srdce.
     Deti, tento mesiac je zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. Modlite sa aby ste si dokázali osvojiť jeho čnosti a podľa nich aj riadiť celý svoj život.
     Dietky moje, modlite sa aj za to, aby medzi veriacimi vzrástla úcta k Božskému srdcu Ježišovmu. Nech si ho ľudia uctievajú s väčšou úprimnosťou. Ono bolo pre vás prerazené ostrou kópiou. Prejavte mu za tento nesmierny dar lásky, vďaku. Nesmierne vás Pán Ježiš miluje spolu so mnou. Milujeme vás nekonečne. Spomeňte si na to počas dňa a nebudete sa cítiť osamelí. Deti, nezabúdajte, že kto v srdci nosí lásku, nosí poklad.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


17.06.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje dietky!
     Deti, prišla som aj dnes za vami, lebo vám chcem znovu zopakovať tieto slová: Chcete sa stať šťastnými. Neustále sa obzeráte iba za pôžitkami tohto sveta. I napriek tomu, že vám tento svet poskytne príležitosti na radosť, nikdy táto radosť nebude nekonečná a večná. Príležitosti na radosť, ktoré vám poskytne tento svet sú iba dočasné a o nejaký čas pominú. Keď sa pominú, tak ste veľmi smutní a cítite sa opustení. Som matka všetkých vás a chcem pre vás iba to najlepšie. Prečo nechcete realizovať moje rady vo svojom živote? Ja vám chcem vždy iba pomôcť. Podávam vám pomocnú ruku, aby sa vám lepšie kráčalo po ceste plnej strastí, ktorú musíte prejsť aj napriek tomu, že častokrát nie je ľahká. Prijmite moju pomocnú ruku, ktorú vám s láskou podávam vo všetkých posolstvách a uvidíte, že spoločne sa nám pôjde oveľa ľahšie po tŕnistej ceste vášho života.
     Deti, chcem vám ale ešte znovu pripomenúť, aby ste si pravidelne každý deň začali čítať Sväté písmo. Neúnavne rozjímajte o slovách, ktoré ste si z neho prečítali. Tie slová vás naplnia nesmiernou radosťou. Budete šťastní, lebo prostredníctvom Svätého písma sa vám prihovára Pán Ježiš. Čítajte si Sväté písmo. Pán Ježiš v ňom odpovedá na všetky problémy, ktoré vás môžu v živote zastihnúť. Detičky moje, nesmierne vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


24.06.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnes sa nesmierne radujem, pretože celá svätá Cirkev oslavuje narodenie svätého Jána Krstiteľa. Prišla som medzi vás, lebo sa chcem s vami podeliť o veľkú radosť, ktorou som naplnená. Aj vy sa z dnešného sviatku potešte. Tento sviatok je veľký. Dnes uzrel svetlo sveta Ján, ktorého Pán Boh požehnal Alžbete. Ona Pánu Bohu uverila, že ešte môže na svet priviesť dieťa, ktoré si tak veľmi želala. Keď sa čas pôrodu naplnil, porodila chlapca, ktorému Pán Boh určil vopred veľké poslanie. On mal svojimi slovami pripraviť ľud, aby dokázal prijať príchod Ježiša Krista a jeho kráľovstvo, ktoré malo zostúpiť na tento svet. Ján hovoril ľudu, aby sa v hĺbke svojich sŕdc zmenil, aby sa obrátil a prijal narodenie Božieho Syna. Keď začal Ježiš učiť, opäť veľmi často pripomínal ľuďom, aby sa obrátili a zaslúžili si vojsť do jeho kráľovstva, kde pripravil miesto všetkým, ktorí sa obrátili, s radosťou ho prijali za svojho najvyššieho Pána a milovali ho.
     Mňa sem Ježiš poslal, aby som vám postupne opakovala jeho slová podľa ktorých sa máte správať, aby ste sa po odchode z tohto sveta dostali do neba. I keď veľmi často na jeho slová zabúdate, ja vám ich budem opakovať dovtedy, kým sa vám nevryjú do hĺbky sŕdc. Tak ako matka robí všetko preto, aby jej dieťa bolo šťastné i ja si veľmi želám, aby ste boli šťastní. Chcem, aby ste sa po smrti dostali do večnej radosti v Nebeskom kráľovstve. Som ochotná neúnavne vám pomáhať pri dosiahnutí tohto cieľa. Robím to z nesmiernej lásky voči vám. Nesmierne, nesmierne vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.