Nedeľné sv. omše

06.05.1999 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, tak ako je pre vás pokrm každodennou posilou, tak nech je aj modlitba vašou posilou. Modlitba má veľkú moc. Modlite sa. Modlite sa s vierou, nádejou a láskou, aby ste zastavili vojnu vo vašich srdciach a medzi sebou. Modlite sa každodenne. Modlitba a sväté prijímanie nech je pre vás posilou. Nech je modlitba pre vás to, čo je pre vás pokrm.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.05.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Deti moje!
     Som tak šťastná, pretože sa mi celý slovenský národ túto dobu zvláštnym spôsobom zasvätil. Ja som vás mala vždy vo svojom srdci a uisťujem vás, že aj naďalej budem. Vďaka tomuto zasväteniu bude slovenský národ uchránený od všetkých nebezpečenstiev, ktoré satan proti nemu pripravoval. Bohu sa to tak zapáčilo, že sa nad vami zľutoval a plán, ktorý ste si mali vydobyť svojim úsilím, teraz vám ho dáva ako dar. Moje deti, mám k vám ešte jednu prosbu. Posolstvá, ktoré vám dávam, nedávam len mojim siedmim deťom, ale vám všetkým. Preto vás chcem poprosiť, aby ste začali zvlášť šíriť pobožnosť prvých siedmich nedieľ, ktorú som si priala. Kde bude vykonávaná táto pobožnosť, bude prekvitať viera a láska k Ježišovi Kristovi.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


13.05.1999 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, modlievajte sa. Modlievajte sa vo vašich rodinách. Modlievajte sa vo vašich rodinách, aby z nich vychádzala láska, šťastie a pokoj. Jedine Ježiš, ktorý vstal zmŕtvych, vstúpil na nebesia a zosiela Ducha Svätého, vám môže dať lásku, šťastie a pokoj pomocou jeho nástupcov - apoštolov. Radi chodievajte na svätú omšu a sväté prijímanie. Radi chodievajte aj na svätú spoveď pomocou ktorej vám Nebeský Otec a Pán Ježiš odpúšťajú hriechy, ktorými ste ich zranili. Radi sa modlievajte vo vašich rodinách.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


20.05.1999 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, milujte sa navzájom. Milujete svojich blížnych bez rozdielu. Tak, ako vás miluje váš Otec. Či ste chudobní, alebo bohatí, či ste zdraví, alebo chorí. Neubližujte si slovami: "Ty si taký a ty taký", pretože sa vám môže stať to, kvôli čomu sa svojmu blížnemu posmievate. Všetci máte nejaké nedostatky. Milujte svojich blížnych tak, ako seba samých.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


22.05.1999 - prostredníctvom Lucie

Deti,
     prichádzam, aby som vám pripomenula, že svätá Cirkev slávi sviatok zoslania Ducha Svätého. Vy jeho dary veľmi potrebujete. Otvorte srdcia a prijmite ich. Dovoľte, aby sa usadili vo vašich srdciach a sprevádzali vás v každom okamihu vášho života. Ak sa budete rozhodovať ako máte to či ono vykonať, proste Ducha Svätého, aby vás osvietil, aby ste včas spoznali, či je vaše rozhodnutie správne. Modlite sa za všetkých ľudí, aby im Ježiš zoslal svojho Svätého Ducha a jeho rozličné dary. Keď sa dajú všetci ľudia viesť Duchom Svätým, budú oveľa bezstarostnejší, šťastnejší a potom sa svet stane oveľa, oveľa krajším. Naučte sa spolupracovať s Duchom Svätým a On vás od mnohého odbremení. Nech vám svetlo Božieho Ducha stále svieti na ceste, po ktorej máte kráčať od chvíle, čo patríte do stáda Kristovej svätej Cirkvi.


27.05.1999 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé a milované dietky!
     Deti, radi si čítajte zo Svätého písma. Čítajte si zo Starého aj Nového zákona. Ja vám nehovorím nič iné, ako Pán Ježiš vo svojich evanjeliách. Pripomínam vám to, pretože si neberiete slová Pána Ježiša k srdcu. Denne si čítajte zo Svätého písma a rozjímajte o tom, čo čítate. Deti, ja vám iba opakujem slová Pána Ježiša. Radi si čítajte zo Svätého písma.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.