Nedeľné sv. omše

04.06.1998 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, dnes vám chcem povedať, aby ste rady chodili k poklone Najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Odovzdajte jej všetky svoje starosti a problémy. Môj drahý Syn vás najskôr vypočuje. Rady chodievajte tiež na sväté prijímanie. Prijímajte Telo môjho drahého Syna do svojho srdca a duše. Chodievajte tiež rady k sviatosti zmierenia.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


11.06.1998 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, nemodlite sa svätý ruženec mechanicky, ale srdcom. Modlitba modlená srdcom má väčší účinok ako modlitba, ktorá nie je modlená srdcom. Keď sa modlite srdcom, som ja i Najsvätejšia Trojica blízko pri vás. Rady sa modlite svätý ruženec. Dbajte na modlitbu modlenú srdcom.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


18.06.1998 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, tak ako sa kvietok roztvorí pri východe slnka, tak nech sa roztvorí aj vaša duša Nebeskému Otcovi. Tak ako je kvietok šťastný po výdatnom daždi, tak nech je aj vaša duša šťastná po sviatosti zmierenia. Deti, rady chodievajte k sviatosti zmierenia. Nech nie je vec, ktorej by ste sa mali báť. Pred svätou spoveďou sa vždy dôkladne pripravte. Vyspovedajte sa zo všetkých hriechov. Nezatajte žiadny hriech. Chodievajte často k sviatosti zmierenia. Nech je vaša duša šťastná po sviatosti zmierenia ako kvietok po výdatnom daždi.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.06.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Chcem vás opäť požiadať o to, aby ste pravidelne každý deň Ježiša odprosili od hriechov. Kľaknite si pred kríž a s pokorou, úprimnosťou, ale i s láskou ho odproste za svoje vlastné hriechy, ale tiež i za hriechy svojich rodín, priateľov a celého sveta. Zrieknite sa hriechov a zahojte mu rany v jeho drahom srdci svojou úprimnou ľútosťou. Rozhodnite sa úplne iba pre Ježiša. Prijmite do života jeho slová spásy, ktoré vám zanechal vo svojom evanjeliu. Deti, zasväťte svoju bytosť, všetko svoje konanie a celý svoj život Srdcu môjho Syna, ktorý k vám prekypuje nekonečnou láskou. Srdce Pána je také rozsiahle láskou, že doňho vojde všetok ľud. Keď sa darujete Pánovi a vstúpite do jeho srdca, tak zistíte a pochopíte ako vás Kristus nesmierne miluje. Deti, tiež chcem, aby ste všetkým tým, ktorí považujú svojho Stvoriteľa za trestajúceho, dodali potrebnú vieru a presvedčili ich, že Ježiš, ktorý ich s láskou vykúpil smrťou na kríži je milostivý, milosrdný a láskavý. Váš večný Kráľ všetkým darúva milosti, o ktoré ho prosíte. Vždy je pripravený zoslať svoje milosrdenstvo na tých, ktorý ho potrebujú. Láskavý je bez hraníc, veď z lásky sa narodil na svet i obetoval svoj život za vás, aby ste nedosiahli po smrti zatratenie, ale nehasnúce svetlo nového života.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


25.06.1998 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, postite sa trikrát do týždňa. V pondelok, v stredu a v piatok. Postite sa o chlebe a o vode. Tí, ktorý sa nemôžu postiť nech si v ten deň urobia nejaký sebazápor.
     Deti, keď vám nepoviem úmysel, na ktorý máte pôst obetovať, určite si úmysel sami. Ja i celá Najsvätejšia Trojica máme veľkú radosť, keď pôst obetujete na nejaký mne i Najsvätejšej Trojici milý úmysel. Keď sa postíte, nech je vašou silou svätý ruženec. Modlitba svätého ruženca vám dodá duševnú aj telesnú silu. Deti, radi sa postite.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.