Nedeľné sv. omše

03.05.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     dnes sú na vás zvlášť vyliate milosti a moje Srdce je otvorené. Teda vložte svoje prosby do neho. Uisťujem vás, ak sú vložené z úprimnosti a s dôverou, budú vypočuté. Milujem vás nekonečne. Pripojte sa, deti, zvlášť ku mne so svojimi modlitbami a modlite sa so mnou. V modlitbách neproste za seba ale za tých, ktorí nepoznajú večnú Lásku, aby našli Ježiša a jeho lásku, a tí, ktorí sú vlažní vo viere, aby ich viera bola pevná. Deti, ja nezabudnem na vás, ale vás odmením milosťami ako dnes. Staňte sa kvetmi tejto pustej zeme a zdobte ju láskou. A tak tí vôkol vás, ktorí sú plní nelásky, ožijú a rozkvitnú ako kvety.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


04.05.1998 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     I dnes som prišla, aby som vám povedala:
     Chcem, aby ste sa zriekli pôžitkov tohto sveta. Zrieknite sa všetkého, čo vám zahatáva zrak, a to zrak pre duchovné veci. Staňte sa chudobnými. Deti, dovoľte mi, aby som vás mohla ja obdariť milosťami, ktoré vám veľmi prospejú pre vaše duše. Dovoľte aj Pánovi Ježišovi, aby mohol na vás zoslať dary Ducha Svätého. Ak nám dovolíte, aby sme sa o vás mohli starať, tak my vás vyliečime zo všetkých bôľov, ktoré sú vo vašich dušiach usídlené. My najlepšie vieme, aké lieky vám chýbajú k tomu, aby ste boli úplne zdravé. Najlepším liekom proti všetkému je láska. Láska vylieči a premôže všetko. Tak ako matka roztvára svoje lono, aby mohla objať svoje dieťa, tak vy, deti moje, otvorte sa a prijímajte lásku, ktorú vám Boh stále ponúka. Dovoľte láske, ktorá neprestajne vyviera od Boha, aby vás premenila a potom prostredníctvom vás pôsobila aj na všetkých ľudí, s ktorými sa stretnete. Deti, nech z vás vyžaruje láska všade tam, kde je jej nedostatok. Nech všetci ľudia okolo spoznajú, že patríte do Kristovho stáda oviec a baránkov, a že iba On je ten pravý a večný pastier.


07.05.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     z celého srdca a z celej duše ďakujem tým, ktorí sa snažia prijať do svojho života moje posolstvá. I dnešný deň vám chcem povedať, aby ste nabádali k modlitbe svätého ruženca tých, ktorí sa ho nemodlia, alebo nevedia modliť. Staňte sa šíriteľmi a učiteľmi svätého ruženca a pozývajte všetkých k spoločnej modlitbe.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


14.05.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti, v tento deň vám chcem zvlášť odovzdať posolstvo s takou láskou, aby ste pocítili zvlášť nádej do života podľa vôle Boha. Veľké veci urobil s vami Pán a učinil to, aby ste boli hodní jeho plánov. Preto ma poslal, aby pomocou tejto farnosti boli vyprosené milosti pre svet. Moje srdce je vám tak blízko a všetkých vás objíma. Chcem vám povedať, aby ste mi zvlášť odovzdali svoje problémy a takisto odovzdávali bolestí ľudí vôkol seba. V tento čas sa za vás budem zvlášť modliť a orodovať u Boha. Nebo je zvlášť otvorené.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.05.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     skláňam sa nad vami a žehnám vás. Mojim prianím je, aby ste všetci pochopili moje posolstvá a cez ne aby ste zistili, ako vás milujem. Moje slová nemožno pochopiť, dietky, tak, že budete nad nimi uvažovať rozumom. Moje slová sú dávané z lásky a iba cez lásku a vaše srdcia ich pochopíte. A tak zistíte, že cez ne vás chcem naozaj naučiť milovať Ježiša, pretože ste to zabudli. Prichádzajte do mojej studnice milostí, do môjho Nepoškvrneného Srdca. Ešte vždy môžete začať žiť moje posolstvá.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


28.05.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes volám vaše srdcia, aby ste ich otvorili Duchu Svätému. Otvorte ich láske poslanej od Otca i Syna aby ako rosa vstúpil Duch Svätý do vašich sŕdc. Preto, deti moje, hovorte tieto slová:
     Príď Duchu Svätý do môjho zrúcaného srdca a obnov si v ňom svoj chrám, kde budeš prebývať.
     Moje deti, otvorte svoje srdcia.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.