Nedeľné sv. omše

02.04.1998 - prostredníctvom Márie

Moje deti,
     ďakujem vám za všetko, čo pre mňa robíte. Deti, chcem, aby ste išli na svätú spoveď, aby ste sa očistili, a tak mohli do svojich čistých sŕdc prijať Pána Ježiša, ktorý sa z lásky za vás obetoval až na smrť na kríži. On pre vás podstúpil bolestnú smrť len preto, aby vás mohol vykúpiť z hriechu. Aj vy z lásky prinášajte obete a modlitby za tých, ktorí neprijímajú moje slová a nechcú ich do svojho života prijať. Milujte všetkých bez reptania, veď všetky deti z celého sveta sú mojimi deťmi. Prijímajte i tých, ktorí vás odsudzujú a neprijímajú. Milujte ich takou láskou, ako vás miluje Božské Srdce Pána Ježiša i moje Nepoškvrnené Srdce. Milujem vás. Deti, neklesajte, ale radujte sa, že Ten, ktorý bol potupovaný, ponižovaný a nakoniec vydaný na smrť, vstal z mŕtvych a vám tak zabezpečil večný život a vaše spasenie.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


09.04.1998 - prostredníctvom Márie - Zelený štvrtok

Moje deti,
     dnes ma Boh poslal k vám, aby i dnešným dňom svojim príchodom som vám dala toto posolstvo. Prinášam vám lásku a pokoj - to, čo vám tak veľmi chýba. Učte sa od svätej Cirkvi, čo vám hovorí skrze Evanjelium v Božom chráme. Pán Ježiš vám prináša lásku a pokoj vo Sviatosti oltárnej, ktorú každý deň prijímate. Milujte všetkých, prijímajte všetkých, necíťte k nikomu nenávisť, ale v každom viďte svojho priateľa a nie nepriateľa. Každého, kohokoľvek stretnete, milujte bez rozdielu. Nech vo vás prebýva láska a pokoj, aby vo vás mohol prebývať Pán Ježiš, a aby vás mohol doviesť na správnu cestu. Dajte sa viesť Ježišom, jeho príkladom a On vás privedie k svätosti. Prijímajte svoj každodenný kríž a utrpenie, aby ste tak mohli lepšie pochopiť lásku, lásku k blížnemu a pokoj. Boh o vás vie, Boh vás vidí, Boh vás miluje.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


16.04.1998 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky,
     Ja vaša Matka prichádzam, lebo Boh a váš Otec ma poslal, aby som vám priniesla lásku, pokoj a mier. Staňte sa kvitnúcou ružou plnou modlitby, aby som na vás mohla zoslať mnohé milosti. Moje deti, prijímajte a milujte všetkých tých, ktorí vami opovrhujú a prinášajte za nich modlitby a pôsty. Buďte, deti, silné a neochvejné vo svojej viere, nehanbite sa za svoju vieru, aby sa za vás nehanbil pri poslednom súde váš Boh a Pán. Boh vás veľmi, veľmi miluje.
     Ďakujem vám, moje drahé dietky, že ste počuli moje volanie.


23.04.1998 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     I dnes som sem prišla, lebo ma sem poslala najvyššia Láska z neba. Váš Nebeský Otec vás veľmi, veľmi miluje a za všetko vám ďakuje. Moje deti, prichádzajte do Božieho chrámu, kde je môj Syn a váš Pán. Deti, vyžalujte sa mu, lebo on je tichý a pokorný srdcom. Vy, deti, otvorte svoje tvrdé srdcia, aby tak mohla vo vás prebývať láska, ktorú pre tvrdosť vášho srdca odmietate. Ja, vaša Matka, vás prosím, zoberte do rúk svätý ruženec a začnite sa modliť spolu vo vašich rodinách a tak všetko pochopíte a budete naplnení láskou a pokojom, o ktorý vás i dnes žiadam.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


30.04.1998 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Ja vaša Matka vám prinášam lásku a pokoj na túto zem. Deti, otvorte svoje srdcia, aby tak vo vás mohla prebývať láska, ktorú každý deň na vás zosiela váš Nebeský Otec. Nestrácajte vieru a milujte svojich bratov a sestry. Srdce Ježišovo i moje srdce je veľmi doráňané vašimi hriechmi. Deti, veľmi vás prosím, zmeňte svoje konanie a zmýšľanie. Začnite sa modliť svätý ruženec s láskou v dome vášho Otca, a prijímajte s láskou do svojich sŕdc môjho Syna vo Sviatosti Oltárnej, ktorý sa vám dáva za pokrm. On je chlieb večného života a vašej spásy. Deti, zmeňte svoje životy, aby tak vo vás mohol prebývať Boh. Lebo iba skrze lásku a pokoj dokážete milovať a odpúšťať.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.