Nedeľné sv. omše

05.03.1998 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Nesmierna, nesmierna je moja láska k vám, pretože som vaša Matka a viem, čo je pre vás najlepšie. Deti, prosím, otvorte svoje srdcia a prijmite lásku. Otvorte svoje srdcia a prijmite pokoj. Deti, prijmite lásku do svojich sŕdc. Prijmite lásku od Najvyššieho. Deti, keď vy prijmete lásku, ľahšie sa vám bude odpúšťať svojim nepriateľom. Deti, odpustite každému a nech už nikto nie je vaším nepriateľom, ale všetci nech sú vašimi bratmi či sestrami. Deti, milujte sa navzájom. O čo vás dnes prosím, je láska. Prijmite ju do svojich sŕdc a ľahšie sa vám bude plniť Božia vôľa. Nesmierne vás milujem.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


12.03.1998 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky, milujem vás!
     Deti, dnes by som vás chcela vyzvať k úplnému obráteniu sa. Zanechajte všetko čo vás púta k zlému. Zrieknite sa všetkého zlého a prijmite lásku od Najvyššieho. Prijmite ruku od najvyššej Lásky, ktorá vás zavedie na cestu spásy. Deti, otvorte svoje srdcia láske, ktorú vám Boh zosiela. Dovoľte dobrote Božej vniknúť do vás. My vás nesmierne milujeme, drahé deti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


19.03.1998 - prostredníctvom Simony

Moje dietky,
     veľká je láska Božia, ktorou vás Boh zahŕňa. Deti, Boh vás miluje nesmiernou láskou, no vy ju neprijímate. Máte zatvorené srdcia pre lásku Božiu. Keby ste prijali jeho lásku, nehrešili by ste toľko. Deti, prosím, otvorte viac svoje srdcia a prijmite Božiu lásku. Keď ju prijmete s otvoreným srdcom, láska uhasí vo vás každé zrnko hriechu. Boh vás miluje nesmiernou láskou a preto i vy prijmite lásku a milujte ňou Boha i všetkých blížnych. Moje deti, chýba vám láska a tak nedokážete prijať Boha. Odmietate ho, lebo nerobí čo chcete vy, ale, deti, hovorím vám: nie vaša, lež Božia vôľa sa splní. Boh vás nesmierne miluje a vie čo potrebujete skôr než to vyslovíte, skôr než si to pomyslíte. On vie čo je pre vás najlepšie. Prosím, moje deti, otvorte srdcia a prijmite tú lásku, ktorú vám Boh zosiela. My vás nesmierne milujeme.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


26.03.1998 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky,
     nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, dnes vás chcem vyzvať k žiarivému príkladu pre vaše okolie. Svieťte všade tam, kde ste. Moje deti, prijmite lásku, ktorú Boh do vás vkladá, aby sa vo vás rozhostila a ožiarila srdcia blížnych. Svieťte príkladom, aby všetci videli, že vo vás pôsobí Boh. Deti, vy často myslíte len na seba, a až potom myslíte na svojich blížnych. Prosím, deti, zažiarte príkladom a ukážte, že na prvom mieste je Boh a v ňom milujete svojich priateľov i nepriateľov. Buďte svetlom, ktoré ožiari srdcia. Nech vaše srdcia svietia čistotou a láskou. Nesmierne vás milujem, moje deti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.