Nedeľné sv. omše

01.02.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, dnes vám prinášam lásku, odpustenie a pokoj. Prijmite od vašej Matky tieto tri veci, ktoré tak veľmi potrebujete k svojmu životu.
     LÁSKU - aby ste sa vedeli navzájom milovať.
     ODPUSTENIE - aby ste dokázali každému odpustiť ako aj Pán Ježiš vám odpúšťa vaše hriechy vo sviatosti zmierenia.
     POKOJ - aby ste vedeli prijímať všetky príkoria, ktoré vám Pán Ježiš každý deň zosiela.
     Deti, mnohé nie ste schopné prijať kríž, ktorým vás Pán Ježiš obdaroval a to kvôli tomu, že nežijete pre môjho Syna, ale žijete pre krásu tohto sveta. Keby ste žili pre Ježiša, tak by ste všetko zvládli. Deti, vy veľmi potrebujete pokoj do vašich bytostí. Pre tento svet je veľmi dôležitý pokoj a preto vám ho prinášam. Pokoj, pokoj, pokoj a stále iba pokoj! Deti, prosím, veľmi sa modlite za celé moje drahé Slovensko, lebo bude napomenuté Božím trestom. Prosím, modlite sa, modlite sa, modlite sa na tento úmysel!!! Modlite sa hlavne srdcom, lebo modlitba srdca je najsilnejšia a najskôr ju Pán Boh vyslyší. Deti, zamyslite sa nad týmto posolstvom, ktoré som vám dnes dala.
     Nesmierne vás milujem.


03.02.1997 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Deti, dnes vás prosím a vyzývam k pôstu, a to v pondelok, stredu a v piatok. K pôstu o chlebe a vode. Deti, pôstom veľmi pomáhate. Preto vás prosím a vyzývam. Deti, úplne sa odovzdajte Bohu a bude sa vám i ľahšie postiť. Keď sa postíte, obetujte to Bohu.
     Nesmierne vás milujem, ja, vaša milujúca Matka.


06.02.1997 - prostredníctvom Jozefa

Deti,
     v tomto mojom dnešnom posolstve, vás chcem pozvať, aby ste chodievali každý štvrtok na svätý ruženec a na svätú omšu. Deti, chodievajte každý mesiac na svätú spoveď. Keď nebudete chodievať na spoveď, diabol vás ovládne a vy sa nebudete môcť dostať z jeho moci.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


07.02.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, dnes vám chcem povedať, aby ste sa každý deň s radosťou zúčastňovali na svätej omši, kde každý deň prežívate ako váš Pán za vás obetoval svoj život, aby ste skrze jeho smrť získali spásu. Deti, zo svätej omše načerpajte potrebnú silu do každého jedného dňa svojho života a tiež prijmite pokoj, ktorý Pán Ježiš cez svätú omšu zosiela na vás. Deti, všetko čo cez deň robíte, robte na oslavu Pána Boha. Každý deň pomôžte aspoň jednému človekovi a tým budete podobní Ježišovi - môjmu drahému Synovi, ktorý tiež pomáhal ľuďom, ktorí to naozaj potrebovali. Deti, želala by som si, aby ste sa každý piatok modlili aj krížovú cestu. Pripojte si ju do modlitieb, ktoré sa modlíte, keď očakávate môj príchod medzi vás. Deti moje, vy si každé posolstvo, ktoré vám dám, iba vypočujete a nežijete ho. Preto vás taktiež pozývam na žitie mojich posolstiev, ktoré vám vravím - prostredníctvom mojich drahých detičiek. Dúfam, že prijmete moje pozvania.


09.02.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes vás chcem pozvať, aby ste s láskou zobrali svoje utrpenie a kráčali s mojím Synom. Deti, máte príležitosť napodobňovať veľkú milujúcu lásku Pána. Som Matka ľudstva a tak vás veľmi milujem, že i dnes znejú moje slová: Milujem vás, milujem vás, milujem vás! Z tejto mojej lásky vás pozývam, čiňte pokánie, pokánie, pokánie!
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


09.02.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé detičky!
     Deti, dnes vám chcem povedať toto posolstvo:
     Deti, vy keď sa modlíte, tak vôbec nerozmýšľate nad tými slovami, čo sa modlíte, ale myšlienkami ste úplne ďaleko od modlitby, lebo rozmýšľate nad svojimi problémami. Ale ja vám vravím, všetky svoje problémy, ktoré máte, prenechajte mne. Ja sa o všetko postarám s tou najväčšou láskou. Deti, modlite sa srdcom. To je tak, že budete rozmýšľať nad každým jedným slovom, ktoré vyjde z vašich úst. Deti, keď sa budete modliť srdcom, tak budete mať z modlitby radosť. A keď tú modlitbu za niekoho obetujete, tak toho človeka môžete aj uzdraviť po duševnej stránke, ale iba vtedy, ak táto vaša modlitba bude vychádzať úplne z čistého srdca. Deti, tak ako sa choré telo človeka vylieči liekmi, tak sa aj chorá duša vylieči modlitbami.
     Deti, ja chcem, aby bolo vaše srdce stále čisté a preto pristupujte pravidelne každý mesiac k sviatosti zmierenia sa s Bohom. Deti, keď spáchate nejaký ťažký hriech, tak potom už nepristupujte k svätému prijímaniu, lebo hriech je najväčší Ježišov protivník, ktorý vo vás vypestoval satan. Ak chcete znovu chodiť na sväté prijímanie, tak choďte radšej znovu na svätú spoveď, aj keď to nebude k prvému piatku mesiaca.


10.02.1997 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Prichádzam z vôle Božej. Prichádzam, aby som vás priviedla na cestu k Ježišovi. Nesmierne vás milujem, a preto prosím, uvedomte si konečne, prečo sem prichádzam.
     Ďakujem vám všetkým, moje deti, že ste prijali moje pozvanie.


11.02.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     To, čo vám chcem povedať, sa týka celého Slovenska.
     Deti, chcem vám povedať, že ešte máte čas na vaše obrátenie. Dávam vám čas, aby ste prijali moje posolstvá a najmä posolstvo pokoja a mieru vo vašom srdci a posolstvo obrátenia - zmeny vášho života. To hlavné čo vám hovorím je pokoj, mier a obrátenie.


13.02.1997 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, držte v tomto čase pôst o chlebe a vode každý pondelok, stredu a piatok. Robte pokánie! Buďte pokorné, pretože váš Vykupiteľ a môj Syn Ježiš Kristus bol pre vás ukrižovaný na kríži. A pre vás na kríži zomrel. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, drahé deti. S Bohom.


17.02.1997 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Milujem vás, a preto vás pozývam k modlitbe a pokániu. Deti, modlite sa. Veľa sa modlite, pretože to potrebujete. Deti, čiňte pokánie. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


18.02.1997 - prostredníctvom Martina

Moji anjeli!
     Drahé deti, prv než sa začnete modliť Otče náš, odpustite všetkým, čo vám ublížili a až potom sa modlite. Moje deti, v každej skupine musí byť jednota a odpustenie, aby ste žili v láske a tak vaša skupina bude pevná.


19.02.1997 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Dnes by som vám chcela povedať toto: Úplne sa odovzdajte Bohu. Odovzdajte sa mu celým srdcom. Odovzdajte mu celý svoj život a dôverujte mu. Boh od vás prosí dôveru. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


20.02.1997 - prostredníctvom Jozefa

Deti, Pán ma posiela s týmto posolstvom:
     Drahí synovia a dcéry!
     Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


23.02.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé detičky!
     Deti, mojím dnešným posolstvom vás chcem pozvať na modlitbu a pôst. Modlitbu troch svätých ružencov za deň modlených srdcom a nie modlených mechanicky. Ja, Pán Ježiš a Nebeský Otec od vás chceme modlitbu srdca. Deti, keď vaša modlitba nevychádza k Nebeskému Otcovi z vášho srdca, tak potom vám Nebeský Otec nedá to, o čo ste ho vo svojej modlitbe prosili. Pôst o chlebe a vode každý pondelok, stredu a piatok. Deti, keď vám ja nepoviem úmysel za čo sa máte postiť, tak vy aj keď sa postíte, tak sa postíte bez úmyslu. A preto vám hovorím, vždy keď sa budete postiť, tak hneď ráno, keď vstanete, si povedzte úmysel, za čo sa budete postiť. Teraz, v tento čas, sú nesmierne potrebné vaše modlitby a pôst. Preto vás k ním pozývam. Deti, v tento čas vás tiež pozývam na vaše obrátenie. Deti, teraz cez pôstne obdobie robte pokánie.


26.02.1997 - prostredníctvom Simony

Moje deti! Dnes vás prosím a vyzývam k mieru a láske. Mier, mier. Deti, prosím, mier nech zavládne všade tam, kam prídete v mene Pánovom. Mier nech zavládne na celom svete. Prosím, prosím. Prosím o lásku. Deti, prijímajte lásku a lásku dávajte. Prosím. Prosím o mier a lásku. Deti, mier. Milujem vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


27.02.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ako lúčne kvety nemôžu žiť bez blahodárneho dažďa, tak ani vaše srdcia nemôžu žiť bez milosti Božej a preto sa modlite srdcom.


27.02.1997 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, modlite sa a robte pokánie, pretože Božia láska je blízko vás. Modlite sa, robte pokánie a držte pôst. Modlite sa svätý ruženec a to - radostný, bolestný a slávnostný. Robte pokánie - prichádzajte na svätú omšu na sväté prijímanie a na svätý ruženec. Držte pôst - každý pondelok, stredu a piatok. Deti, modlite sa, robte pokánie a postite sa, pretože Boží trest je blízko.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, drahé deti, s Bohom. Amen. S Bohom.