Nedeľné sv. omše

02.11.1997 - prostredníctvom Lucie

Prostredníctvom Lucie Panna Mária dala modlitbu svätého ruženca za duše v očistci, ktorú je potrebné sa modliť:
     1. Pane Ježišu, pre tvoje veľké milosrdenstvo dovoľ dušiam v očistci prekročiť tvoju nebeskú bránu.
     2. Pane Ježišu, ty si milostivý, dovoľ im uvidieť tvoju svätú tvár.
     3. Pane Ježišu, prijmi ich a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených.
     4. Pane Ježišu, keď už budú v tvojom príbytku, daj, aby sa tam tešili so všetkými tvojimi archanjelmi.
     5. Pane Ježišu, keď sa budú pri tebe tešiť, naplň ich svojou milosrdnou láskou.


06.11.1997 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Veľmi ma potešilo, že ste sa modlili ruženec za duše v očistci. Nezabúdajte na modlitbu 1x Verím v Boha, 7x Otče náš, 7x Zdravas' Mária a 7x Sláva Otcu.
     Deti, nezabúdajte na modlitbu ruženca: radostného, bolestného a slávnostného a postite sa. Časť zo svätého ruženca, modlitieb a pôstov obetujte za duše v očistci. Týmito modlitbami a pôstom budete pomáhať dušiam v očistci a oni budú orodovať za vás zvláštnym spôsobom u Boha. Som veľmi šťastná, keď mnohé duše z očistca prídu do neba, ale zároveň aj veľmi smutná, že ich tam mnoho ostáva. Modlite sa za ne, veľmi sa modlite.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.11.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám za všetky modlitby, ktoré ste sa modlili zo srdca. Deti, staňte sa srdciami jednoty, ktoré sú naplnené až po okraj láskou. To dosiahnete, deti, len vtedy, ak okolo seba budete šíriť čistú a úprimnú lásku. Staňte sa riekou lásky, aby tam kde budete, ožilo všetko mŕtve. Prosím vás, pomáhajte si navzájom. Zdvihnite zo zeme opovrhovaných tam, kde nimi opovrhujú. Potešte plačúcich tam, kde sú zronení. Rozdávajte lásku tam, kde si zúfajú.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


13.11.1997 - prostredníctvom Martina

Môj drahý anjel, anjeli moji!
     Dnes vás chcem poprosiť, aby ste oznámili ľuďom, že svojou nevďačnosťou a tvrdosťou srdca zraňujú Srdce môjho Syna, aj moje Srdce. Pozri, anjel môj, aké sú dobodané a došľahané nevďačnosťou a opovrhovaním.
     Potešte srdce môjho Syna aj moje a povedzte ľuďom, že ak počas siedmich nedieľ po prvom piatku pristúpia k svätej spovedi, k svätému prijímaniu, a ak sa pomodlia celý svätý ruženec - radostný, bolestný a slávnostný a ak zotrvajú aspoň 15 minút pred Sviatosťou Oltárnou a pod krížom s úmyslom odčiniť urážky, ktoré sa dostávajú môjmu Synovi a mne, budem pri nich vždy stáť so všetkými milosťami, budem im vždy pomáhať a v hodine smrti prídem, aby som vyliala na nich milosti, ktoré sú potrebné pre spásu ich duše.
     Keď Panna Mária povedala vetu: "Pozri môj anjel, aké sú dobodané a došľahané (Srdce Ježišove a Panny Márie) nevďačnosťou a opovrhovaním." - vtedy roztvorila ruky a videl som Božské Srdce Pána Ježiša a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie dobodané tŕňmi.


13.11.1997 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Dnes vám chcem povedať toto štvrtkové posolstvo: Deti, nehrešte, a nenadávajte, pretože hriechy veľmi rania Srdce Pána Ježiša. Neprotirečte, ak vám niekto povie, že ste neboli dlhší čas na svätej spovedi a ak vás pozve na svätú spoveď. Neodmietnite, ale s radosťou choďte k sviatosti pokánia. Lebo len po dobre vykonanej svätej spovedi môžete s radosťou prijať môjho Syna do svojho srdca. Radi chodievajte na svätú spoveď.
     Ďakujem, že ste počuli moje volanie.


20.11.1997 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti rozmýšľajte o tomto štvrtkovom posolstve. Deti, nebuďte pyšné, pretože pýcha veľmi uráža srdce Pána Ježiša. Pýcha je počiatok každej vojny. Deti nebuďte lakomé. Podeľte sa so svojimi blížnymi aj s posledným kúskom chleba. Keď sa podelíte so svojimi blížnymi o posledný kúsok chleba, nebojte sa, Pán Ježiš bude na vás pamätať pri poslednom súde. Majte sa radi. Milujte svojich blížnych. Ešte raz vám opakujem, rozjímajte o dnešnom štvrtkovom posolstve.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


27.11.1997 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, toto posolstvo vám prinášam z mojej veľkej materinskej lásky. Deti, majte rady svojich rodičov. Vaši rodičia sú ten najvzácnejší dar, ktorý vám dal váš Nebeský Otec. Majte ich rady a v láske. Nezarmucujte ich, pretože ich to veľmi raní. Poslúchajte ich vo všetkom, čo vám prikážu. Majte ich rady tak, ako vás mám rada ja a Nebeský Otec.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.