Nedeľné sv. omše

01.06.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé a milované deti!
     Dnes vám prinášam pokoj a lásku. Deti, ako sa kvet rozvíja, tak nech sa vo vás rozvíja Božia láska. Zmierte sa s Bohom, aby ste pocítili opravdivú lásku. Milujem vás. Veľmi vás milujem.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


01.06.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé dietky!
     Veľká je láska Pána Ježiša. Nezabúdajte na každodennú modlitbu. Ďakujem vám, že ste sa sem prišli modliť svätý ruženec.
     S Bohom drahé dietky, amen, s Bohom.


02.06.1996 - prostredníctvom Martina

Dnes je toto posolstvo určené pre vás a celú farnosť.
     Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Najsvätejšia Trojica - Otec, Syn a Duch Svätý vám dnes hovoria, i tak aj ja: Buďte spojení každou modlitbou, aby ste žili posolstvá a aby ste vedeli prijať všetko. Rozširujte a žite posolstvá, ktoré vám dávam. Boh mi vás daroval, aby som vás s láskou viedla. Preto buďte aktívní v žití a odovzdávaní mojich materinských výziev. Deti, vy pre toto postenie potrebujete Ducha Pravdy a najmä modlitbu. Nech vaše modlitby sú navždy spojené s Bohom. Pre vás je najdôležitejšia modlitba.
     Panna Mária, ako sa máme modliť? Vždy buďte spojení s Bohom.
     Máme sa modliť celý deň?
     Áno, tak je.
     Panna Mária a ako?
     Nech sa vaša modlitba stane prácou a práca modlitbou. Vždy, ako vykonáte prácu, poďakujte, aj to je modlitba. Ďakujte za všetko. Aj ja vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.
     Drahé dietky, keďže máte slávnosť vo vašej farnosti, veľkú slávnosť, preto vás chcem pozvať ku krížu, aby ste si zvlášť uctili môjho Syna na kríži.
     S Bohom. Amen, s Bohom.


02.06.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé a milované deti!
     Ja, vaša Matka, vám dnes prinášam milosti od Boha. Deti, proste a dostanete, ako hovorí Boh. On vám zosiela veľa milostí, ktoré si ani neuvedomujete. Milujem vás. Veľmi vás milujem.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


03.06.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé a milované dietky!
     Nech zavládne pokoj vo vašich rodinách, potom medzi susedmi a štátmi. A až potom sa budete môcť modliť s čistým srdcom a dušou.


03.06.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Dnes vám opäť prinášam pokoj. Prijmite ho s láskou. Deti, veľmi potrebujete pokoj. Prijímajte ho do srdca. Milujem vás. Veľmi vás milujem.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


04.06.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     S radosťou prichádzajte do domu Pánovho na každodenné slávenie svätej omše, aby sa vaša viera čo najviac upevnila.
     S Bohom, moje dietky. S Bohom.


05.06.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária rozprestrela ruky a Martinke ukázala nebo, ja som ho dnes nevidel. Na koniec Panna Mária spievala pieseň Tebe chcem, Pane, slúžiť, Teba chcem, Pane, milovať. Modlili sme sa za jednu tetu. Panny Márie som sa pýtal na meditáciu, jogu a podobne. Panna Mária povedala:
     Drahé deti,
     existuje iba meditácia modlitby. Ale prečo si mýlite meditáciu modlitby s ľudskými výmyslami, ktoré vám odnášajú pokoj z vašich sŕdc a vnášajú vám nepokoj? Iba modlitba vám prinesie pravý a trvalý pokoj.


05.06.1996 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Milujem vás, ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Deti, s radosťou chodievajte do domu Pánovho, do domu Hospodina. Len On je láska a pokoj. Prijímajte ho s láskou a pokojom do vášho srdca. Len On je pokoj. S Bohom, drahé deti, s Bohom v pokoji. S Bohom.


06.06.1996 - prostredníctvom Martina

Panny Márie som sa pýtal, čo mám povedať, keď nám hovoria ľudia, ako sa môže zjavovať toľkým?
     Drahé deti,
     ak to bude potrebné, zjavím sa v každom dome. Potom povedala:
     Drahé dietky,
     pozývam vás každý piatok na pobožnosť krížovej cesty a každú nedeľu modliť sa na vrch Svätodušnica ruženec ku Kráľovi Pokoja. Prijmite moje pozvanie.


06.06.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Dnes vám prinášam lásku od Pána Ježiša Krista. On vám zosiela veľa milostí. Skrze neho prichádzam, aby som priniesla pokoj a lásku. Deti, veľmi potrebujete lásku. Bez lásky by ste nič nespravili. Deti, ani si neviete predstaviť akú má radosť Boh, keď sa modlíte. Milujem vás! Prijmite tieto slová a nepochybujte.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Pozývam vás k pôstu. S Bohom v pokoji. S Bohom, drahé deti. Amen.


06.06.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé dietky!
     Nezabúdajte na každodennú modlitbu. Viac sa modlite!
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom.


07.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Dnes vám prinášam toto posolstvo. Ja, vaša milujúca Matka, vám prinášam od svojho Syna Ježiša Krista lásku. Milujte svojich blížnych, ako ja milujem vás. Milujem každého bez rozdielu i neveriacich a neprajníkov. Nesmierne, nesmierne vás milujem. S Bohom, moje drahé deti. Panna Mária nepovedala - neveriacich, ale mi to vnukla.


08.06.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé deti!
     Naučte sa modliť celým srdcom a celou dušou. Týmito modlitbami pomáhate tým, za ktorých sa modlíte, aj za ktorých sa nemodlíte. Taktiež nezabúdajte na modlitbu troch svätých ružencov a 7x Otče náš, 7x Zdravas' Mária a 7x Sláva Otcu. S Bohom, drahé dietky, s Bohom.


09.06.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste dnes prijali moje pozvanie. Vyzývam vás, dietky, ak chcete mať pokoj a lásku medzi sebou, musíte dať Boha do stredu vašich rodín, aby vám viedol vaše skutky. Lebo On je zdroj lásky a pokoja pre vás. Dovoľte mu a urobte mu domov vo vašich srdciach a príbytkoch, nech On môže prebývať vo vás naveky. Prijmite túto výzvu. S Bohom, drahé dietky, s Bohom v pokoji.


09.06.1996 - prostredníctvom Martiny

Drahé deti!
     Odvráťte sa od "zlého", lebo on vás zvádza k väčším hriechom. Deti, modlite sa za takých ľudí, ktorí sa nechcú odvrátiť od hriechov. Vy im pomôžete. S Bohom, moji anjeli, s Bohom v pokoji. Amen.


10.06.1996 - prostredníctvom Martina

Vravím vám. Vy ste zameraní na televíziu a ona vám riadi vaše konanie. Preto dajte Boha a modlitbu do stredu vašich rodín a sŕdc. Televíziu dajte do kúta a Boha dajte na prvé miesto. S Bohom, drahé dietky.


11.06.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Otvorte svoje srdce pre lásku Božiu, ktorá má nevyčerpateľné pramene, ktoré siahajú z Božieho Syna k vám. Deti, ani si neviete predstaviť, ako veľmi potrebujete lásku a pokoj do vašich sŕdc. Pokoj potrebujete aj do vašich rodín. S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


11.06.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé dietky!
     Chodievajte radi a často na svätú omšu. S Bohom, drahé dietky, s Bohom, milujem vás.


12.06.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária nás naučila modlitbu, ktorú sa máme modliť pred modlitbami: Nebeský Otče, chceme sa s tebou stretnúť v modlitbe. S radosťou očakávame našu Matku Máriu a preto prosíme, zošli nám lásku od svojho Syna i dary Svätého Ducha, prosíme ťa, pokorní služobníci tvoji.
     Panna Mária dodala: Drahé deti, nehádajte sa medzi sebou, pretože každý hnev vychádza od satana.


12.06.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky moje drahé!
     Dnes vám dávam toto posolstvo cez moju služobnicu: Deti, ja sem chodím z Božej vôle a prinášam vám lásku - pokoj - mier od Pána Boha. Deti, dobre sa zamyslite čo chcem povedať pod pojmom "mier".
     Mnohé dietky neberú vážne čo im dávam. Majú tvrdé srdcia a nechápu Boha a Spasiteľa, ktorý sa im dáva. Deti, v tento čas si dajte dobrý pozor, lebo "zlý" chce čo najviac narušiť vaše srdce a vašu myseľ. S Bohom, dietky drahé, s Bohom v pokoji. Amen. S Bohom.


13.06.1996 - prostredníctvom Martina

Drahí anjeli,
     vyzývajte ľudí k svätej spovedi, aby sa mohli stretnúť s večným, živým Baránkom. S Bohom, drahé dietky. S Bohom v pokoji.


13.06.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Ja vám dnes prinášam Milosrdenstvo Božie. Deti, veľké je Božie Milosrdenstvo. Deti, modlite sa, aby ste všetci boli spasení, pretože len spása vás privedie k Bohu. Deti, ste vo veľmi zlej situácii. Satan veľmi vyčíňa. Spojte sa vo viere a milujte sa vzájomnou láskou, iba tak premôžete "zlého". Milujem vás, veľmi vás milujem. Ďakujem ti, drahé dieťa. Milujem vás, modlite sa, aby ste neboli odvrhnutí z Božej lásky.
     S Bohom, drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


14.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Drahé deti!
     Dnes vám prinášam mnoho milostí od môjho Syna Ježiša Krista. Moje drahé deti, pomodlite sa denne aspoň niečo za matky, ktoré nechcú prijať svoje dieťa. Môj Syn a ja vám ďakujeme za krížovú cestu. Moje drahé deti, veľmi vás prosím, modlite sa za matky, ktoré nechcú prijať plod svojho života. Potrat je najväčšie zlo satana! Drahé deti, dávajte si veľký pozor. Nesmierne, nesmierne vás milujem.


14.06.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária mi rozprávala o budúcnosti sveta a nenarodených deťoch. Všetkých nás žehnala. Potom sa na jej rukách zjavil malý Ježiško.


14.06.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Tieto modlitby za nenarodené deti im veľmi pomôžu. Modlite sa za ne na taký dlhý čas, na aký ste sa dohodli.
     S Pannou Máriou som sa modlil za nenarodené deti a rodičov, ktorí ich chcú zavraždiť, 1 x Otče náš a Sláva Otcu.
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom moji anjeli.


15.06.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Môjmu Srdcu sa dostalo od vás veľkej potechy. Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes moje Nepoškvrnené Srdce rozdáva milosti. Teraz vám môžem povedať s pokojom, ktorí ste tu, že milosti, ktoré som priniesla, si právom zaslúžite. Ďakujem vám, moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.
     Panna Mária rozprestrela ruky a z nich vytryskla žiara a na jej hrudi sa objavilo Srdce a aj z neho vytryskla žiara na každého jedného. Za Pannou Máriou bol žiarivý kríž. S Bohom, drahé dietky.
     S Bohom v pokoji. Amen. S Bohom.


15.06.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Som nesmierne šťastná, že ste sem prišli a preto vám chcem povedať toto: S veľkou láskou prichádzajte na toto miesto, ktoré som si ja vybrala a nazvala som ho miestom pokoja. Kedykoľvek prídete na toto miesto, vždy budete do svojich domovom prichádzať plní pokoja. Dietky, vy veľmi potrebujete pokoj do vašich duší. Pokoj potrebujete vo veľkej miere a preto sa ho snažte prijímať od Nebeského Otca, ktorý vám ho každým jedným dňom poskytuje. S Bohom, moje detičky. Amen.


15.06.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé deti!
     Radi chodievajte na svätú omšu. Často chodievajte aj na svätú spoveď. Svätá omša a svätá spoveď nech sú základom vášho dňa.
     S Bohom, drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen, s Bohom.


20.06.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Dnes vám prinášam pokoj a lásku od Pána Ježiša. Deti, pokoj a láska nech zavládne medzi vami a národmi. Modlite sa, aby medzi vami neboli rozbroje. Zjednoťte sa v láske a milujte sa. Pretože, ak medzi vami nezavládne láska, vaša viera sa rozpadne a tým sa stratí nádej pre večný život. Modlite sa, aby ste prijali lásku. Veď ako Boh povedal, milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás, i vy sa milujte. Iba tak zavládne pokoj a láska medzi vami. S Bohom, drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen. Milujem vás, veľmi vás milujem.


21.06.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Čítajte Sväté písmo, aby ste rozumeli udalostiam, ktoré sa budú diať vo svete.


21.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne som šťastná. Ďakujem Vám, že ste všetko zahodili za seba a že ste sa zmierili. Vy viete, že satan zúri, ale vy už máte v srdci lásku, radosť, a viete odpúšťať. Nesmierne, nesmierne vás milujem. S Bohom, moje drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


23.06.1996 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, modlite sa viac za matky, ktoré idú na potrat a nechcú prijať svoje dieťa. S Bohom, moje drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


24.06.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Vzdajte sa zbytočných vecí, ktoré vám sťažujú duchovný život. Buď ich rozdajte, alebo darujte chudobným, aby vás nezaťažovali. Žite v skromnosti.


24.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Veľmi som rada, že ste boli na svätej omši, lebo táto omša bola na sviatok Jána Krstiteľa, syna mojej príbuznej Alžbety. Ján Krstiteľ sa obetoval za vás všetkých a je vám príkladom v živote. On začal krstiť vodou a Pán v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (S Pannou Máriou som sa modlila za chudobné rodiny.)
      S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


25.06.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária keď prišla, kľakla si a povedala:
     "Pochválený buď Ježiš Kristus a môj Spasiteľ na kríži" a modlila sa Otče náš. Potom vstala a povedala mi o budúcnosti sveta. Povedala, že posolstvá pre rodiny budú končiť a od zajtra ich bude dávať len Adriane. Modlil som sa s ňou.


25.06.1996 - prostredníctvom Lucie

Detičky moje!
     Každé ráno a večer sa pomodlite modlitbu 1x Verím v Boha, 7x Otčenáš, 7x Zdravas' a 7x Sláva Otcu. Táto modlitba vám dá silu do celého dňa. A tak isto, keď budete cez deň robiť akúkoľvek prácu, tak vždy sa pred jej začiatkom i po jej ukončení pomodlite, aspoň 1x Sláva Otcu. Každý večer sa pomodlite túto istú modlitbu 1x Verím, 7x Otčenáš, 7x Zdravas' Mária a 7x Sláva Otcu, ako poďakovanie Pánu Bohu za prežitý deň. Pán Boh bude mať nesmiernu radosť z týchto modlitieb. S Bohom, moje detičky. S Bohom v pokoji. Amen.
     S Pannou Máriou som sa modlila Otče náš a Sláva Otcu.


25.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé a milované deti!
     Ani si neviete predstaviť, ako ste mi pomohli. Som veľmi šťastná, že ste sa modlili u Simonky. Milujem vás, veľmi vás milujem.


26.06.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Ja vám dnes zosielam lásku. Deti, nech láska zavládne vo vašich srdciach. Iba vtedy môžete v láske konať. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Pannou Máriou som sa modlila 3x Otče náš a Sláva Otcu, aby som sa mohla zdokonaľovať v pôste.
     Ďakujem ti, drahé dieťa. S Bohom v pokoji. S Bohom, moji anjeli. Amen.


26.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, vy viete, že modlitba je práca, vy viete, že sa máte každý deň modliť tri sväté ružence - radostný, slávnostný a bolestný. Tieto tri ružence vám dajú po celý deň silu. S Bohom, moje drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


27.06.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, dnes by som vám chcela povedať toto: Naučte sa od Pána Ježiša prijímať lásku, ktorú tak nesmierne potrebujete. Dietky, obmäkčite si svoje srdcia a urobte Pánu Ježišovi cestu, aby vás mohol zaodiať do svojej lásky, ktorej má môj Syn neopísateľné množstvo. Môj Syn Ježiš Kristus - On je samá láska. Deti moje, aj vy si obľúbte lásku vo svojom srdci a potom budete môcť rozdávať lásku, tak ako rozdáva lásku Pán Ježiš. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, detičky moje. S Bohom v pokoji. S Bohom, moji anjeli. S Bohom.


27.06.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Dnes vám opäť prinášam lásku. Deti, veľká je láska Božia, ktorá ma sem posiela. Deti, Boh je veľmi trpezlivý, viac než si myslíte. On vám všetko odpúšťa. Posiela ma sem, aby ste sa zjednotili vo viere, láske a modlitbe. Viete, že kde sa zjavím, je veľký rozruch. A vy si to neuvedomujete. Deti moje, prichádzania nie sú obvyklé, sú nezvyčajné. Modlite sa, aby ste prijali moje zjavenia. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     Ďakujem vám, s Bohom, drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


28.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Ako vás mám už vyzvať, že sa máte modliť tri ružence za deň!? Moje drahé deti, keď pracujete, modlite sa 3x Otčenáš, Zdravas' Mária a Sláva Otcu. Moje drahé deti, veď práca je modlitba, a modlitba práca. Nech sa toto posolstvo rozšíri do celého sveta. S Bohom, moje drahé deti, s Bohom.


29.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Moje drahé deti, pôst je najdôležitejším, pretože zachraňujete duše, ktoré urážajú Božiu dobrotu. Deti, pôst nedržíte iba preto, aby ste druhým hovorili, že držíte pôst, ale aby ste zachránili duše od pekelného ohňa. Deti, modlitba a pôst sú najväčšou zbraňou proti satanovi. S Bohom, moje drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


30.06.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     požehnaný je dnes deň mojím Nepoškvrneným Srdcom. Som šťastná. Ak chcete zadosťučiniť Bohu, za všetko sa modlite a postite sa. Veľmi trpíte pre moje i Ježišovo meno, my neostaneme vašimi dlžníkmi. Ďakujem vám. S Bohom, drahé dietky. Amen.


30.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, nech vo vás zavládne pokoj. Pokoj je dôležitý pre celý svet. Deti, modlite sa, aby vo vás zavládol pokoj, láska a túžba po Bohu. Ešte raz vás vyzývam - pokoj, pokoj, pokoj! Deti nehádajte sa, ale buďte vzorom všetkým ľuďom.
     S Bohom, drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.