Nedeľné sv. omše

02.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste tu. Chcem vám dnes i celej farnosti povedať - Prichádzajte k Pánovi a velebte ho naveky. Ja vám dnes hovorím - Jeho láska je trpezlivá a milujúca. Nebojte sa jej dotknúť a prijať ju. Svoje srdce naplňte láskou, aby ste boli ňou naplnení. Drahé dietky, pozývam vás na stretnutie s Pánom vo vašich srdciach.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Modlite sa k svätému Tomášovi, pretože on neveril a stretol sa s vierou. Preto sa modlite k nemu, a proste za orodovanie a silu viery, i viery v zjavenia. S Bohom.


03.05.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária ďakovala za pôst a povedala: Drahé deti, obetujte pôst za cirkevných predstavených. Tým obetujete pôst aj za vášho duchovného.


04.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Božie milosrdenstvo otvorilo nezištne svoje brány. Drahé deti, buďte spojené s mojim Nepoškvrneným Srdcom a s Duchom Svätým, aby som vás mohla s láskou viesť. S Bohom.
     V tento deň si Panna Mária vybrala Martinku ako ďalšiu sprostredkovateľku posolstiev.


05.05.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli a že ste tu. Veľká láska ma posiela dnes k vám. Milujem vás, dietky. Ja vám dnes vravím, otvárajte svoju náruč ako ju k vám otváram ja, lebo i vy ste schopní rozdávať lásku vôkol vás. Nabádam vás, dietky, k láske, lebo ste stvorení pre večnú lásku. Iba tak, dietky, môžete mať pokoj medzi sebou, ak sa dáte viesť láskou. Deti, držte sa pevne mojich rúk, ja vás vediem.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


08.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     keď budete držať pôst, nech sa vám srdce raduje a tvár nech vám plesá radosťou. Nech nie je na vás vidieť, že držíte pôst, aby tento pôst bol silnejší a od Nebeského Otca vyslyšaný.


09.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes ja, vaša Matka, vám vravím. Moje milujúce materstvo, dietky, je doširoka otvorené. Preto prichádzajte do môjho náručia. S láskou vás objímam. Pozývam vás, rozdávajte a darujte sa s láskou iným nielen tento mesiac plný milostí. Rozdávajte a bude vám pridané veľkou mierou. Deti, modlite sa a milujte, aby vaše srdce bolo ako moje.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, milujem vás.


11.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Moje a vaše modlitby nás sem dnes pozvali. Modlite sa veľmi za matky, ktoré páchajú smrteľný hriech, aby im bolo zajtra z väčšej časti odpustené. S Pannou Máriou som sa modlil 3x Otče náš, Sláva Otcu a na konci povedala: Zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami.
     S Bohom, moji anjeli. S Bohom.


12.05.1996 - prostredníctvom Martina - deň matiek

Panne Márii som povedal: Všetko najlepšie k Tvojmu sviatku, Mami.
     Panna Mária: Ďakujem vám, moje dietky, moji anjeli. Ja dnes žehnám všetky matky v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dieťa moje, pomodli sa so mnou za matky celého sveta. Po modlitbe mi Panna Mária ukázala nebo v roztvorených rukách a povedala: Drahé dietky, moji anjeli, všetkých vás tu čakám. Prikrývam vás svojím plášťom. Milujem vás, s Bohom v pokoji. Som šťastná, že ste tu všetci siedmi a ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


14.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Som šťastná že ste tu, a chcem vám povedať - Ak vás pozvem, prijmite prosím vás toto pozvanie na modlitbu s radosťou. Nemyslite pri modlitbe na prácu, aby ste sa mohli s radosťou modliť a ďakovať za ňu. Aby sa vaše srdce rozvilo do duchovnej krásy. S Bohom .


14.05.1996 - prostredníctvom Lucie

Lucia: Panna Mária, prečo si sa mi neprihovorila na Svätodušnici?
     Panna Mária: Dieťa moje, to bola na vás zoslaná menšia skúška. Pán Ježiš ma poslal, lebo chcel vedieť, či budete ochotní obetovať sa, tak ako sa obetoval On pre vás a či mu preukážete lásku, ako vám On preukazuje každý deň. Pozývam vás taktiež na zajtrajší pôst. Obetujte ho za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca vašej Matky.


15.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes vám chcem povedať, aby ste sa modlili za vašich nepriateľov. Pretože sa za nich nemodlíte, veľmi trpia oni a tak isto aj vy, a nemôžete ľahko znášať ich protivenstvá. Preto deti, modlite sa za nich. Pozývam vás.


16.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes vám toto posolstvo prinášam od Pána. Deti moje, čas vašej lásky je blízko. Preto odovzdajte svoju odpoveď Pánovi, aby ste boli navždy v nebesiach. Vravím vám, iba jeho láska je taká, aby ste od nej čerpali učenie. Preto nabádam a radím vám, dietky, buďte spojení v každej modlitbe. Nech láska prebýva vo vás. Iba tak vás môžem priviesť k Pánovi. Pozývam vás, Hospodin čaká na vašu úprimnú odpoveď.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


20.05.1996 - prostredníctvom Martina - odkaz pre Jožka, Simonku a Adrianku

Jožko, Simonka, Adka. Drahí moji anjeli!
     Dnes vám vravím: Otvorte srdce a prijmite Lásku, ktorá k vám prichádza. Otvorte srdcia dokorán a načúvajte môjmu hlasu. Môj príchod k vám je veľká láska Hospodinova. Prijmite lásku, ktorá k vám prichádza.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


23.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Ja vám dnes hovorím: Modlite sa s vďačnosťou k Otcovi každým dňom. Vy tak veľmi potrebujete Ducha pravdy, preto proste o neho, aby vás viedol na vašej ceste do večnosti. Proste všetci, aby vás mohol prikryť šatom milosti. Otec čaká na vaše prosby, preto, že jeho láska je nesmierna. Darujte vaše modlitby tomu, ktorý na ne s netrpezlivosťou čaká. Nech vás naplní detinská radosť, aby ste ho mohli prosiť s úprimnosťou. Ďakujte mu za všetko. Ja mu ďakujem za to, že som mohla vstúpiť do tejto farnosti, ktorú mám veľmi rada, lebo On pamätal na všetko. I kríž bol v jeho plánoch, prv než ste ho postavili. Preto ďakujte jemu.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


24.05.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Dnes vám hovorím. Veľká je láska Božia. Modlite sa viac srdcom a nie slovami. Milujem vás. S Bohom, drahé dietky. S Bohom, moji anjeli. S Bohom v pokoji. Milujem vás.


25.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     modlite sa za uskutočnenie veľkého Božieho plánu. Potrebujem vaše modlitby. Deti, pre vás je dôležitá jednota so svätou Cirkvou a medzi vami.


26.05.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária povedala, že keď prídeme domov, máme sa každý pomodliť 7x Otče náš, 7x Zdravas' Mária, 7x Sláva Otcu. Ježiš nám zošle veľa darov a milostí.


26.05.1996 - prostredníctvom Adriany - Svätodušná nedeľa – Turíce

Moje drahé deti!
     Dnes je výnimočný deň. Môj Syn Ježiš Kristus vám posiela Ducha Svätého, aby ste sa upevnili vo viere a uverili v neho.
     S Bohom. Veľmi, veľmi vás milujem.


26.05.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé deti,
     ďakujem vám, že ste sem prišli. Ani si neviete predstaviť, ako pomáhate Pánu Bohu takýmito modlitbami. S Bohom, drahé dietky, s Bohom.


27.05.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Ja, vaša Matka, vám dnes prinášam pokoj. Pokoj a môjho milovaného Syna, Pána Ježiša Krista. Modlite sa. Miluje vás. I ja vás veľmi milujem.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


28.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Pozývam vás, aby ste zajtrajší pôst a modlitby obetovali za vášho duchovného otca a za cirkevných duchovných, za pokoj a mier a za vaše obrátenie. S Bohom.


28.05.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Milujem vás. Milujem vás. Veľmi vás milujem. Deti, prečo viac nepočúvate Boží hlas a moje volanie? Ja som vaša Matka a chcem vám len dobre. Veď ktorá matka nemiluje svoje dieťa? Milujem vás. Veľmi vás milujem. S Bohom, drahé deti. S Bohom, moji anjeli. S Bohom v pokoji. Amen.


29.05.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Milujem vás a som šťastná, že ste tu. Deti, ani si neviete predstaviť akú má radosť Boh, keď sa modlíte - a najmä deti. Ďakujem vám.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


29.05.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé dietky!
     Celý svet sa pohoršuje. Diabol začína silne pôsobiť na zemi. Tomuto sa dá zabrániť iba silnými modlitbami a dobrým pôstom. Inak príde vojna. S Bohom drahé deti, s Bohom.


30.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Moji anjeli, chcem vám povedať, aby ste sa zúčastňovali na svätom ruženci pred svätou omšou, aby ste sa radostne a dobre pripravili na stretnutie s Ježišom na svätej omši. Prijmite toto pozvanie.


30.05.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé a milované deti!
     Dnes vám prinášam pokoj od Pána Ježiša Krista. Deti, pokoj, pokoj, pokoj! Pre vás je veľmi potrebný pokoj. Bez pokoja a lásky by ste nič nespravili. Pretože láska je Boh a pokoj môj Syn Ježiš Kristus. Modlite sa, aby ste pochopili tieto slová. Milujem Vás. S Bohom v pokoji. Amen.


30.05.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé dietky, dietky Božie.
     Som šťastná, keď sa modlia deti. Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ani si neviete predstaviť, aká som šťastná, keď sa modlia deti. Pozývam vás na zajtrajší pôst. S Bohom, drahé dietky, s Bohom.


31.05.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Drahé deti,
     budem každý utorok a piatok viesť túto skupinu posolstvami, preto že ste, drahé dietky, upadli. Chcem vám povedať, aby sa každý z vás každé ráno a večer modlil modlitbu 1x Verím, 7x Otče náš, 7x Zdravas' Mária a 7x Sláva Otcu. Aby ste si zvykli aspoň pol hodinu každé ráno a večer na modlitbu. Ráno poproste Stvoriteľa o silu do celého dňa a večer, ako vďakyvzdanie za prežitý deň, lebo Boh vám dáva veľké milosti každý deň.
     Drahé deti, dnes ste sa modlili i na úmysel môjho hlavného príchodu sem. Predstavila som sa ako Kráľovná Pomoci. Pomohla som môjmu Synovi na jeho ceste a s ním som vykupovala svet. Preto ma Boh povýšil na Spoluvykupiteľku sveta.


31.05.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Milujem vás a som šťastná, že ste sem prišli. Deti, veľká je láska Božia, ktorá vás zahŕňa. Modlite sa, aby ste dostali tie milosti, ktoré potrebujete. Milujem vás. Veľmi vás milujem.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom, moji anjeli. S Bohom v pokoji. Amen.