Nedeľné sv. omše

02.03.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária povedala na zajtra takýto úmysel: S láskou prosme Boha o zachovanie viery. Panny Márie som sa pýtal na sľúbený zázrak. Odpovedala: Nebuďte nedočkaví, anjeli moji.
     S Bohom v pokoji.


03.03.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie a prišli ste sem. Vyzývam vás, dietky, aby ste čelili hriechu, z ktorého ste boli tak draho vykúpené. Deti, preto vám môj Syn posiela toto posolstvo, aby ste sa len modlili. Preto deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Veľkou pomocou a mojím želaním je to, aby ste všetci konali pôst v stredu a v piatok o chlebe a vode. Ešte raz vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.
     S Bohom v pokoji, milujem vás.


03.03.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Moje dietky, vážte si mier, ktorý je pre tento svet veľmi potrebný. Ja a môj Syn vás chceme uchrániť od každého zla, ktoré hrozí svetu, ale mnohí ľudia nám to nedovolia pre svoju namyslenosť. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom, dietky moje. S Bohom.


04.03.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária mi povedala, že ak sa bude niekto na niečo pýtať, aby sme povedali - nech sa modlí, že ona vie, čo je pre každého potrebné.


05.03.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária mi odpovedala na otázku, prečo chodieva na oblaku: Lebo Božie plány sú pre vás tajomstvom. Odkaz všetkým ľuďom: Som spokojná, že ste kladne prijali pozvanie na hlas môjho materinského Srdca a prišli ste dnes sem. Ďakujem.


07.03.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes vám chcem povedať: Chrám Boží to je miesto, kde chodia deti, ktoré patria Nebeskému Otcovi celou svojou bytosťou a tak aj vy, keďže patríte Nebeskému Otcovi, odovzdajte sa do Božích rúk, aby vás mohol sprevádzať cestou, ktorá vedie do Božieho kráľovstva. Ja som vaša Matka a chcem vám celé vaše telo zaodieť do svojej nesmiernej lásky, ktorá k vám siaha z môjho Nepoškvrneného Srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie a prišli ste sem. Milujem vás, nesmierne vás milujem a preto vás prijímam pod svoj plášť.
     S Bohom, deti moje. S Bohom, moji anjeli.


09.03.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     vašu únavu a najmä pôsty a modlitby ruženca, obetujte za kňazov, za vášho duchovného otca. Najmä väčšiu časť pôstov obetujte za cirkevných predstavených a celú Cirkev.


12.03.1996 - prostredníctvom Martina - Medžugorie

Panna Mária mi najprv povedala po juhoslovansky a potom po slovensky: Dragoj angeli, vaše gospa iz Medzugoria čeka na vas a moli za vas u Izusu Christa.
     Drahý anjeli,
     vaša Panna Mária z Medžugoria, čaká na vás a modlí sa za vás u Ježiša Krista. Deti, chcem vám týmto povedať, že či sa zjavím tu v Dechticiach, alebo v Medžugorí, som tá istá Matka. Preto buďte spojení s nebom, s Ježišom Kristom na každom mieste.


14.03.1996 - prostredníctvom Martina

Modlitba od Panny Márie:
     Večný Otče, teraz chcem pokľaknúť pred tebou a zblížiť sa s tvojim láskavým milosrdenstvom. Bože vidíš moju úbohosť a chorobu. Preto, ak je to tvoja vôľa, Otče, očisť ma od choroby a zmy moju vinu. Otče, ale ak sa to nezhoduje s tvojou vôľou a chceš, aby som i naďalej niesol tento kríž, s pokorou sa podvoľujem tvojmu rozhodnutiu. Ale ak moje telo bude očistené, nech navždy slúži na tvoju oslavu. Vďaka ti, Otče, že môžem byť v tvojej láske a vďaka Bože, že si dovolil našej Matke Márii učiť ma. A prosím o to, aby moja duša i telo boli zdravé. Nech znejú slová Najsvätejšej Trojice: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
     Dieťa moje, táto modlitba za chorých je moja najmilšia. Bože, očisti ma od choroby a hriechu.


14.03.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes chcem celej farnosti povedať toto: Som Matka všetkých detí na celom svete a preto vás chcem uchrániť od všetkého, čo by vám mohlo čo i len najmenej uškodiť, či už na tele, alebo na duši. Veď každá matka si chráni svoje dieťa a nenechá ho zlému strhnúť do priepasti, z ktorej sa viac nedá vyjsť. Deti, dnes by som vás chcela opäť vyzvať k modlitbe srdca, k pôstu a k pokániu. Teraz cez pôstnu dobu sa viac modlite za nenarodené deti a ich matky, ktoré ich nechcú prijať ako Boží dar. Ďakujem vám, že ste i dnes prijali moje pozvanie. Deti, žite moje posolstvá, ktoré vám dávam, ale žite ich s láskou a oddanosťou k Pánu Bohu. S Bohom, deti moje. S Bohom. Milujem vás, ďakujem vám za nový spôsob večeradla.


21.03.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje milované detičky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dietky, vaše srdcia sú veľmi tvrdé, sebecké a neodovzdané do Božieho riadenia. Dietky, úplne sa odovzdajte Nebeskému Otcovi a mne - vašej Matke a uvidíte, že kríže ktoré máte, sa vám budú omnoho ľahšie niesť, tak ako Ježišovi Kristovi, môjmu Synovi. Ježiš Kristus sa za vás všetkých s veľkou láskou obetoval až na smrť na kríži, lebo vedel, že tak vám zabezpečí večný život.
     Deti, zmeňte sa, zmeňte sa, zmeňte sa a tým svojím každodenným životom neurážajte Nebeského Otca, ktorého to veľmi bolí. Každým zlým skutkom, ktorý cez deň vykonáte, to je ako by ste mu pichli do srdca jeden tŕň a On to musí znášať, ako tichý baránok a to iba kvôli vašej pýche a namyslenosti. Dietky moje, ak sa už naozaj nezmeníte a nezačnete žiť moje posolstvá, držať pôst a modliť sa za deň tri sväté ružence, tak na tento svet príde to, čo budete mnohí oplakávať, ale potom vám to nepomôže. Dietky, už toľko krát som vás vyzývala k obráteniu, ale vy ste to ani raz nebrali vážne. Dietky moje, zachovajte pri tomto posolstve pokoj.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Milujem vás, nesmierne vás milujem. S Bohom, detičky moje milované. S Bohom v pokoji.


25.03.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     dnes vám chcem povedať, aby ste sa modlili za tých, ktorí nechcú prijať Božiu lásku, ako veľký dar, pretože oni zapríčinia zlobu a pohromu vo svete. Drahé deti, modlite sa modlitbu Verím v Boha, 7x Otče náš, 7x Zdravas' Mária a 7x Sláva Otcu každé ráno ako modlitbu o silu pre celý deň a večer tak isto túto modlitbu, ako vďakyvzdanie za celý deň. Touto modlitbou, drahé deti, som vás učila modliť, preto ju prijmite a modlite sa ju i naďalej. S Bohom, drahé deti, milujem vás.


28.03.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     zamilujte si môjho Syna vo Sviatosti Oltárnej a klaňajte sa mu. Klaňajte sa môjmu Synovi pod krížom, pretože, ak sa mu klaniate, ja sa klaniam s vami.


28.03.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes by som chcela celej farnosti povedať: Už taký dlhý čas sem každodenne chodím, aby som vás uchránila od satana, ktorý sa snaží, aby vám rozbil duše. Veľmi sa teší, keď vás vyruší, keď sa modlíte. Ale vy si vtedy prizvite Ducha Svätého a on Vám napraví myšlienky späť na modlitbu. Satan má veľký strach z modlitby svätého ruženca. Vždy, keď sa modlíte svätý ruženec, tak sa od vás vzdiali. A tak, keby ste sa každý deň modlili tri sväté ružence, tak ho úplne zničíte a potom by vás už neničil po duševnej stránke. Deti, mnohí si myslia, že všetka krása je tu v pozemskom živote, ale keby ste tušili, aké prostredie je v nebi, tak by ste sa usilovali iba o jedno, aby ste sa tam čo najskôr dostali.
     Dietky, keďže teraz v sobotu bude u vás spoločná svätá spoveď k Veľkej Noci, tak by som vám chcela povedať: Každý jeden z vás nech ide na svätú spoveď a urobí si ju naozaj z úprimného srdca, aby potom mohol s čistým srdcom pristúpiť k svätému prijímaniu. Dietky, keď idete inokedy na svätú spoveď, tak vždy zamlčíte nejaký hriech a keby vám bola daná tá milosť, aby ste si videli do vnútra srdca, tak by ste sa sami seba zľakli a nesmierne by ste sa z toho všetkého triasli. Keď idete hociktorému kňazovi na svätú spoveď, tak vyzeráte akoby ste sa mu báli povedať všetky svoje hriechy, ale veď si uvedomte, že prostredníctvom kňaza všetky svoje hriechy hovoríte samému Nebeskému Otcovi. A Nebeského Otca to veľmi trápi, keď mu neveríte. Nebeský Otec vás veľmi rád vypočuje, tak pri svojej večernej modlitbe mu povedzte všetky svoje trápenia, žiale a bôle a On vám s nimi veľmi rád pomôže.
     Ďakujem vám, že ste i dnes prijali moje pozvanie a prišli ste sem, aj napriek tomu, že nie je svätá omša. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, moje drahé detičky. S Bohom, moji anjeli.


31.03.1996 - prostredníctvom Martina - Kvetná nedeľa

BOH
     Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Boh ma posiela od môjho Syna, aby som vám priniesla pomoc a pokoj od neho. Poslal ma, lebo veľká je jeho láska. Miluje vás, chce aby ste sa ho i vy naučili milovať. Prišla som preto, aby som vás, všetky deti, uistila, že Boh existuje. Posiela ma, aby som vám pomohla a naučila láske. Chce, aby som pomohla láske dostať sa na tento svet. Chce, aby som vás, skrze pokoj ubránila a preto ja, drahé deti, si moje Dechtice ubránim, ako svoju ružičku. Dedinku schovám pod svoj plášť a modlím sa, aby sa rozvila do krásy.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, drahé deti, s Bohom, drahí anjeli.