Nedeľné sv. omše

01.12.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, keďže dnešným dňom sa začína nové cirkevné obdobie - ADVENT, tak mi dovoľte, aby som vám mohla povedať toto: Deti, cez toto obdobie, ktorým čakáte na každoročné opakovanie Ježišovho narodenia, buďte pokornejšie a jednoduchšie. Nech vám v tomto pomôže sám Ježiš Kristus - Boží Syn, ktorý sa narodil v Betleheme na slame.
     Deti, chcem, aby ste si v tento čas odopreli televíziu a sladkosti, a s radosťou sa viac venovali duchovným veciam.


03.12.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili na úmysel rozvitia všetkých sŕdc. Chcem vám pripraviť tie najkrajšie Vianoce, ale musíte žiť moje posolstvá.


05.12.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, chcem aby ste sa radovali. Keď sa radujete, ja sa radujem s vami, keď plačete, kvílim s vami. Deti, ja vidím vašu bolesť a vy ju prijímajte s láskou, pretože to je vaše bremeno. Prijímajte lásku a rozdávajte ju všetkým ľuďom. Vážte si svojich blížnych, lebo v nich musíte vidieť Boha. Prijímajte pokoj, nádej a lásku. To sú tri veci, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.
     Moje deti, ja som Matka, ktorá vás pozýva, aby ste vložili nádej do mojich rúk, v ktorých je vložených veľa milostí Pánových. Mojimi rukami chcem priviesť túto farnosť i svet ku spáse. Deti, modlite sa, modlite sa hlavne srdcom, lebo to je modlitba najmilšia Bohu. Vy sa tak málo modlíte a veľa prosíte. Deti, naučte sa Bohu aj ďakovať za všetko. Deti, postite sa, lebo pôstom sa dá odvrátiť všetko zlo vo svete. Prijmite toto posolstvo, ktoré som vám dala s veľkou láskou a zamyslite sa nad sebou.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


07.12.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, dnes otvorte svoje srdcia a správne prijmite a pochopte toto posolstvo:
     Deti, keď Pán Ježiš chodil po tomto svete a učil národy, tak celé zástupy ľudí chodili k nemu aby im pomáhal, a On im s veľkou radosťou a úprimnou láskou so všetkým pomohol. Pretože Pán Ježiš necítil nič iné iba lásku ku všetkým svojim deťom. Aby ste jeho pomoc nestratili ani keď odíde z tohto sveta, tak pred tým ako odišiel za svojím Otcom do neba, ustanovil Sviatosť Oltárnu, kde je skrytý pod spôsobom Sviatostného Chleba a čaká na vašu každú jednu prosbu, aby vám mohol s ňou tak isto pomôcť, ako keď chodil po tomto svete.


08.12.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Drahé dietky, všetky ste milé a preto z veľkej lásky k vám hovorím. Proste, proste Pána, aby uzdravil vaše choré srdcia. Nech vás uzdraví z hluchoty k jeho slovu, ktoré vám hovorí cezo mňa. Svoje srdcia hojte láskou tak, ako hojím ja vám, aby potom všetky srdcia mohli počuť a prijať to, čo vám sem prinášam. Pozývam vás, aby ste svoje srdcia uzdravili pre Pána, lebo iba zdravé srdce pochopí milosť Pánovu. Milujem vás a objímam vás.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


10.12.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Boh chce, aby ste cez každé utrpenie boli pevnejšie ako najsilnejšia reťaz. Deti, keď zo svätého ruženca chýba desiatok, nemožno ho považovať za celý ruženec. Preto aj vy sa zúčastňujte všetci na modlitbách. Ja túžim po všetkých deťoch.


11.12.1996 - prostredníctvom Martina

Moji drahí anjeli!
     Som Matka pokoja a preto si moje Dechtice uchránim ako svoj kvietok.


12.12.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, nech vás preniká veľká radosť. Deti, pripravte sa na Vianoce, ktoré sú označené príchodom Ježiša Krista. Deti, nemajte starosti. Všetky vaše starosti vložte do môjho Srdca. Deti, nebuďte smutné keď dostanete menej darčekov, ako iní. Veď aj ja som prišla v chudobe a pokore, nikdy som nechcela veľa, pretože Boh miluje chudobu.
     Deti, modlite sa za deti, ktoré sú v detských domovoch, pretože oni nikdy nepoznali rodičovskú lásku a sú opatrované cudzími ľuďmi. Ja ich skryjem pod môj materinský plášť, ktorý rozprestieram na vás všetkých. Pod plášťom je skrytá veľká láska, ale vy ju nechcete prijať. Deti, vy nechcete prijať túto moju veľkú lásku, nie, vy sa radšej staráte o vašu krásu. Deti, prichystajte sa na príchod Pána. Veď aj On bol malý a vynikal veľkou múdrosťou, ktorá sa nevyrovná pozemskému človeku. Veď On sám sa obetoval za vás všetkých. Modlite sa, lebo Boh čaká na vaše modlitby. Prijmite toto posolstvo. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.


14.12.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz prematky vizionárov:
     Matky mojich anjelov.
     Vytrvajte a neklesajte na duchu. Ja som si tieto dietky vybrala, aby som svet učila pokoju, mieru a ukázala spásu. Vytrvajte a nebojte sa, lebo ja som s vami, lebo všetky kríže sa zmenia na kvety. Vedzte, že všetky bolesti i kríže ktoré máte, sú Bohu drahé a milé. Ja svoje dietky, vás i celú farnosť chránim, ako svoj kvietok. Vytrvajte, lebo za toto všetko budete odmenené životom večným.


15.12.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, pretože o niekoľko dní bude vo vašej farnosti spoločná svätá spoveď k Vianociam, tak by som vám chcela povedať toto posolstvo:
     Deti, teraz v tento čas čakáte na narodenie Pána a Vykupiteľa, ktorý sa má narodiť a prísť na tento svet, aby vás svojím príchodom medzi vás mohol spasiť. Deti, Pán Boh nesmierne miluje všetkých vás a pre svojho jediného Syna, ktorý sa má narodiť, chce vo vašich srdciach pripraviť ten najkrajší príbytok. Deti, ale na to, aby ste boli hodné prijať Ježiša Krista do vašich sŕdc, tak najprv sa potrebujete očistiť od hriechov, ktoré prebývajú vo vás. Deti, veľmi by ma potešilo, keby každý jeden z vás pristúpil k sviatosti zmierenia sa s Bohom a potom zistíte, aké krásne sú Vianoce, keď sú prežité s Nebeským Otcom. Deti, zamyslite sa nad týmito mojimi slovami a rozhodnite sa, či budete žiť spojené s Nebeským Otcom, alebo pre tento svet, ktorý je celý pod mocou satana. Toto je čas rozhodovania sa.


19.12.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, radujte sa, lebo prichádza Božia láska. Radujte sa, lebo i Boh sa raduje a všetci svätí v nebi. Deti, nebojte sa, lebo prichádza na zem Kristus. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.


30.12.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé detičky!
     Deti, dnes by som vám chcela oznámiť toto posolstvo, s ktorým ma poslal môj milovaný Syn Ježiš Kristus, ktorý vás bez rozdielu všetkých nesmierne miluje. Deti, Nebeský Otec vás stvoril na jeho slávu a na to, aby ste mu s radosťou slúžili a to tým, že budete bez najmenšej odmeny pomáhať chorým ľuďom. Veď aj jeho drahý Syn, Ježiš Kristus, bez odmeny pomáhal všetkým chorým ľuďom, ktorí ho o to poprosili. Deti, tu na tejto zemi nečakajte od ľudí, ktorým pomôžete, odplatu, lebo ľudia žijúci na tejto zemi, vám vaše dobré skutky nikdy neodplatia. Ale za všetko dobré, čo vykonáte ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, vás odmení sám Ježiš Kristus, keď po smrti prídete do neba. Deti, už toľkokrát som vám vravela, aby ste sa zmenili a začali žiť nový život - život podľa vôle Pána Boha, ale vy ma stále nepočúvate. Stále ste mi obrátené chrbtom a nechcete, aby som vám preukázala moju veľkú lásku, ktorú vám chcem celú dať. Nie, vy ma nechcete prijať za svoju Nebeskú Matku. Nie, vy nechcete otvoriť svoje srdcia a prijať moje slová do svojho každodenného života. Deti, modlite sa, aby Pán nezoslal na tento svet vojnu, ktorú by ste veľmi zle znášali. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Veľmi sa modlite na tento úmysel. Ja čakám na vaše úprimné modlitby.