Nedeľné sv. omše

01.10.1996 - prostredníctvom Martina

Panne Márii som predostrel prosby. Povedala:
     Moja drahá rodina, vy všetci ktorí ste tu. Modlite sa s láskou a otvoreným srdcom. Tak málo sa vkladáte do modlitby, preto sa snažte dobre modliť. Som tu a povzbudzujem vás.


02.10.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Ja vám dnes prinášam pozvanie. Prosím vás, deti, postite sa i tretí deň v týždni a to v pondelok. Je čas, kedy moje Nepoškvrnené Srdce má priniesť trvalý pokoj. Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí aj na tomto mieste. Boh posiela anjelov pokoja, aby priniesli pokoj, ale k tomu potrebujem váš pôst a modlitby. Prijmite moje pozvanie, prijmite tieto slová s láskou a túžbou k Bohu.


03.10.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Milujem vás a tak veľmi túžim po vás. Ale vy neprijímate moju lásku. Nie, vy sa mi neviete odovzdať. Nie, vy netúžite po mojej láske. Nie, vy netúžite ísť so mnou. Nie, vy netúžite ma objať a ja vás každodenne tisnem v mojom objatí. Vaše srdce je jedno veľké NIE! Ja stojím s mojim Synom pred dverami každého vášho domu a čakám aby ste otvorili, ale vaše dvere sa neotvárajú. Stojím s otvorenou náručou, ale vy ma nevidíte. Deti moje, staňte sa vedome s otvoreným srdcom mojimi deťmi. Ja som vaša Matka. Deti, skúste povedať ÁNO a prijmite moje pozvanie.


06.10.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Ďakujem vám všetkým, že ste tu. Ja vás dnes pozývam, aby ste vaše srdcia naplnili slovami modlitby. Nech vaše modlitby vychádzajú zo srdca, ale vy si musíte pripraviť srdce pre Pána. Povzbudzujem vás k tomu, ale tak málo žijete moju prítomnosť medzi vami. Prijmite lásku, ktorú vám dávam a hľadajte lásku, pretože Božia návšteva je veľmi blízko. Nabádam vás deti, žite moje posolstvá, ktoré vám dávam. Milujem vás, moja láska vás chce dnes naplniť, preto sa dajte viesť mnou a dôverujte mi, nech môžete byť naplnení radosťou.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


08.10.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Deti, nemodlite sa mechanicky, ale srdcom, tak ako som vás učila.


10.10.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes prinášam posolstvo celej farnosti a všetkým mojim deťom. Deti, hovoríte keď sa postíte, že sa vám točí hlava, bolí vás všetko a je vám zle. Deti zle sa postíte. Keď sa budete postiť, odovzdajte sa Bohu a dôverujte. Obetujte Bohu pôst z lásky a potom sa váš pôst stane ľahším.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


11.10.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Drahé deti,
     chcem vás poprosiť, ktorí chcete patriť do skupiny, chodievajte sa pravidelne modliť. A keď sa modlíte, modlite sa tichšie, aby vás pokoj prenikol a aby ste sa modlili s otvoreným srdcom. Nemodlite sa mechanicky, ale naplno s otvoreným srdcom.
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom v pokoji, Amen.


11.10.1996 - prostredníctvom Simony

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Deti, otvorte srdce Bohu, a to úplne. Nestrachujte sa o to, čo bude zajtra, ale žite dnes. Veď Boh už má pre každého miesto. Len plňte jeho svätú vôľu.


11.10.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, Boh vás bude veľmi trestať. Čo ste si priali - to budete mať. Deti, Boh vám dal toľko prostriedkov na obrátenie, ale vy ste ich neprijali. Deti, modlite sa, veľa sa modlite za tento svet, lebo Boh doteraz znášal vaše urážky a rúhanie.


12.10.1996 - prostredníctvom Martina

Pokoj tomuto domu, i tým ktorí v ňom bývajú. Rodiny mojich anjelov, ďakujem vám za všetko utrpenie, ktoré musíte znášať a ktoré budete musieť zniesť. Deti moje, vytrvajte a nepochybujte ani raz. Keď sa nespustíte Boha, ani ja vás neopustím.


13.10.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Dietky, dnes by som Vám chcela povedať toto: Dietky, vy svoj život žijete na tomto svete len tak, že musíte, a často si poviete, že to je váš koniec, že už ďalej nevládzete. Hlavný dôvod prečo to takto vravíte je ten, lebo nemáte zaumienený žiaden cieľ, za ktorým by ste sa ponáhľali. Týmto cieľom nech sa stane Ježiš Kristus, ktorý prebýva v Božom chráme. Deti, ako všetci dobre viete, môj jednorodený Syn Ježiš Kristus, keď chodil po tej istej zemi po ktorej chodíte teraz aj vy, vám vravel - ja som cesta, pravda a život.
     Cesta - po ktorej, keď budete zachovávať Božie prikázania, tak sa dostanete do Nebeského kráľovstva.
     Pravda - že vás Pán Ježiš Kristus nikdy nesklame a vždy vás bude ochraňovať.
     Život - že keď zomriete tak skrze neho vstanete z mŕtvych.


17.10.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Chcem celej farnosti oznámiť, že som dnes poslaná s mnohými milosťami. Ale vy musíte byť pripravení v každej situácii, aby ste cez modlitbu boli pohotoví prijať ich. Nech na vašich srdciach popraská a opadá ľad, ktorý je na mnohých srdciach. Buďte obetaví a s láskou sa starajte o chorých, hlavne tých, ktorí to tak veľmi potrebujú. Buďte pre nich radosťou, ako som pre vás tu ja.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


17.10.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé a milované dietky, drahí anjeli.
     Som šťastná, že ste tu. Chodievajte aj naďalej na tieto večeradlá. Deti, bývajte vždy pri chorých. Dnes bola na pohrebe kázeň. Kostolník z Dobrej Vody rozprával, ako ťažko je chorým ľuďom, keď sú sami. Ľudia, ktorí sú v nemocnici a umierajú, sa cítia veľmi osamelo, keď nemajú blízkych pri sebe. Ako ťažko sa cítia. Buďte vždy pri chorých. S Bohom, drahé dietky. S Bohom, drahí anjeli. S Bohom. Milujem vás.


20.10.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes vás nabádam, aby každý s vás rozjímal, aká dôležitá je jednota. Buďte teda jednotní, ako je jednotný Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Pozývam vás, rozjímajte.


20.10.1996 - prostredníctvom Adriany

Drahé deti!
     Deti, ja vás nesmierne milujem a ďakujem tým, ktorí ste tu. Deti, som veľmi šťastná ale aj smutná. Deti, som šťastná, že ste sem prišli a poďakovali Bohu za všetko čo vám preukázal, a smutná, pretože ani jeden z vás neotvoril srdce dokorán. Moje deti, ja so slzami v očiach prednášam vaše prosby Bohu. Modlím sa za každého z vás a prosím môjho Syna, aby vás zahrnul svojimi milosťami. Deti, keď sa modlíte, otvorte srdce dokorán. S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji.


22.10.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Moje deti,
     všetky starosti ktoré máte, odovzdajte Bohu a modlite sa. Vy máte za úlohu sa len modliť a to ostatné prenechajte mne. S Bohom, moji anjeli, s Bohom v pokoji. Amen.


24.10.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes vám hovorím: Upriamte svoj sluch a počujete, čo vám vravím. Moje deti, dajte si otázku, akí dôležití sú pre vás tí, s ktorými sa stretávate, akí dôležití sú pre vás blížni, a až potom si uvedomíte, ako ich milujete. Zamyslite sa, ako Ježiš vás prijíma s láskou do chrámu a keď si to uvedomíte v srdci, budete ľahšie prijímať všetkých tých, ktorí sem prichádzajú. Moje deti, chcem byť v srdci každého z vás. Ak ma s láskou budete počúvať, všetky moje posolstvá sa vám stanú prijateľnejšími.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


26.10.1996 - prostredníctvom Jozefa

Deti,
     koľkokrát som vám hovorila, aby ste dali modlitbu do stredu a televíziu do kúta. Ale vy ma nepočúvate. Deti, obráťte sa! S Pannou Máriou som sa modlil za obrátenie hriešnikov 3 x Otče náš, a Sláva Otcu, a sám som sa modlil Zdravas' Mária a na koniec za chorých.


28.10.1996 - prostredníctvom Martina

Deti, ďakujem vám za modlitby, ktoré ste sa dnes modlili, a za pôst, ktorý ste s láskou k Bohu obetovali.


28.10.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé detičky!
     Dietky moje, nebuďte na seba také bezcitné a neohľaduplné. Naučte sa jeden druhého milovať a odpúšťať si. Buďte pokorné, tak ako som ja pokorná a odovzdajte sa do Božej vôle. Milujem vás, moji drahí anjeli.


29.10.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes pozývam predovšetkým mladých, aby sa pripojili k modlitbovej skupine, pretože oni majú viac času než dospelí a môžu ľahšie plniť to, čo hovorím. Moje deti, tí ktorí neboli na svätej spovedi, nech idú. Poproste pred každou svätou spoveďou Ducha Svätého, aby ste sa dobre vyspovedali. Deti, pozývam zajtra opäť modlitbovú skupinu na stretnutie tu pri modlitbe.
     S Bohom, moji anjeli, s Bohom v pokoji.


30.10.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dôvod pre ktorý som vás dnes pozvala je ten, že sa tak málo modlíte. Preto modlite sa viac. Nech vás tieto slová preniknú, ako vás prenikne moja láska.


31.10.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes vás pozývam, aby ste svojimi modlitbami potešili duše v očistci, najmä tie, ktoré to tak veľmi potrebujú. Jedinou úľavou pre ne je moja prítomnosť medzi nimi a to len preto, že sa za ne málo modlíte. Upriamte preto svoje modlitby na úmysel, na ktorý vás dnes pozývam. Potešte duše zosnulých. Chcem, aby ste svoju lásku, zrak i život upriamili na nebo. Je čas, deti moje, aby ste si uvedomili, aký poklad je v ňom pre vás pripravený. Deti moje, modlite sa a dajte rozkvitnúť láske, ktorú vám dávam, aby ste si i vy raz získali kvet, ktorým je život večný.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.