Nedeľné sv. omše

01.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám za vaše modlitby. Ide prvé výročie zjavení, preto sa pripravte ako sa najlepšie môžete pripraviť. Veľmi sa teším na túto púť, preto si nepokazte radosť a nepokazte ju ani mne. Keďže ide o prvé výročie, poviem vám aspoň niečo o tomto kríži. Tento kríž ešte nebol postavený a už bol v týchto Božích plánoch. S Bohom, dietky, žehnám vás.


03.12.1995 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste prijali moju výzvu a prišli ste sem. Spoľahnite sa na Ježiša Krista a uvoľnite mu cestu, aby vo vás zapálil svetlo života, aby každý z vás mal mier v duši a prijímali ste pokoj a lásku do srdca. Žehnám vás. Úplne sa dajte Bohu, aby sa naklonil k vám. S Bohom, dietky, a ešte raz vám ďakujem, že ste sem prišli.


03.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ja som tu pre vás. Čítajte si zo Svätého písma o našom Pánovi a dozviete sa tajomstvá o jeho živote.
     S Bohom, dietky moje. S Bohom.


05.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Viem, že máte strach, a že ho pomaly prekonávate. Ale bez Ducha Svätého by ste neboli schopní to zvládnuť. Nech v tomto chráme vždy nájdete svoje útočište. Dieťa moje, budem ti hovoriť o budúcnosti sveta, ale jeho budúcnosť záleží len od vás. Žehnám vás. S Bohom, dietky, a dovidenia zajtra.


07.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Moje drahé Dechtice!
     Dnes by som vám chcela povedať, aby každý jeden otvoril svoje oči a pokúsil sa nájsť v sebe zdravé jadro. Nech zdravé jadro je Ježiš Kristus. Objavte v sebe čistotu, ktorú vám dávam. Nájdite v sebe čistotu, lásku, pokoj, a potom prežijete nádherné Vianoce, ktoré prichádzajú. Hovorím vám to ako vaša Matka, lebo mnohí ma nechcú ako svoju Matku.
     S Bohom, dietky, ja vás milujem.


08.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som s vami. I keby vám bolo do srdca vbodnutých tisíc mečov, nebojte sa. Ja som vždy pri vás a nikdy vás neopustím. Vytrvajte i naďalej v modlitbách. Milujem vás. Nie je nič silnejšie ako láska.
     S Bohom, dietky, som pri vás.


10.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Najvzácnejšia je modlitba srdca, naučte sa ju silne modliť. Ak budete plniť moje posolstvá, prežijete tie najkrajšie Vianoce. S Bohom, dietky moje.


10.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Milujem vás. Ešte veľmi dlho potrvá, kým zistíte akú má cenu láska. Ale napriek tomu vás veľmi milujem.
     S Bohom, dietky moje! S Bohom.


11.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste zostali na mojom stretnutí. Pochopte, že pre vás je potrebný pokoj. S Pannou Máriou som sa modlil.
     S Bohom, dietky, a odneste si tento pokoj do domovov.


11.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Som šťastná, že ste sem prišli a chcem vám povedať, aby ste sa viac modlili a viac vnímali Boha. Veď aj On vás miluje. Miluje vás. S Bohom, dietky drahé! S Bohom.


12.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé dieťa,
     odovzdaj ľuďom môj pozdrav a požehnanie. S Pannou Máriou som sa rozprával o budúcnosti sveta. Panna Mária odkazuje ľuďom túto vetu:
     Deti, uvedomte si, že ja sem chodím pre vás a nie vy pre mňa.
     S Bohom, dieťa moje. S Bohom, dietky.


13.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dávajte si pozor, aby ste sa nedali zlákať na zlé. Milujem vás. S Bohom, dieťa moje, s Bohom.


14.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Kiež by vás tu bolo omnoho, omnoho viac. Dnes chcem pre vašu farnosť povedať, že veľmi veľa ľudí padá do osídla hriechu, nehľadiac na svoje skutky. Každé ranné prebudenie začína plávaním v hriechu a končí večerom v topení, nehľadiac na Boha, v ktorom majú záchranu. Každý je zahľadený len okolo seba a k rozširovaniu zla. A dovoľujete, aby vás satan nepozorovane ovládal. Prečo nechcete zobrať moje posolstvá k svojej pomoci? Pozrite sa, aká úbohosť vás obklopuje.
     Zmeňte sa deti. S Bohom, milujem vás.


15.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Som smutná. Prečo nechcete poslúchať Pána svojho Boha? Veď on chce pre vás len to najlepšie. Milujem vás. S Bohom, dietky drahé! S Bohom.


16.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Prečo je vo vás toľko strachu? Veď ja som stále s vami a nikdy vás neopustím. Milujem vás. Ja som s vami celý čas. Milujem vás. S Bohom, deti drahé! S Bohom.


18.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Som šťastná, že ste tu, že ste tu ostali. Milujem vás. Najhlavnejšia je svätá omša, svätá spoveď a sväté prijímanie. To sú tri hlavné veci pre vaše spasenie. S Bohom, drahé deti! S Bohom.


19.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes vás chcem všetkých potešiť a povzbudiť. Boh je tak blízko vás. Deti, radujte sa, keď vás objíme radosť; smúťte, keď máte žiaľ. Všetko robte len pre Boha, a potom zistíte, že utrpenie má zmysel vždy. Deti, táto choroba, ktorá pokrýva väčšiu časť Zeme, je odplatou za vaše skutky voči Bohu a napomenutie, aby ste sa zdvihli a robili dobro medzi sebou. Objímam vás a chcem, aby ste sa uzdravili na duši, a potom vám nebude škodiť žiadna telesná choroba. S Bohom, dietky, milujem vás.


20.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes by som vám chcela povedať, tým, ktorí sa zúčastňujete v tento čas na modlitbách, urobili ste mi z modlitieb to najkrajšie "prístrešie". Ďakujem. Modlite sa i naďalej. Dobre sa modlite. S Bohom dietky.


21.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Chcem vám povedať, aby ste sa dali k dispozícii Bohu s pokojom ako som to urobila ja. Ďakujem Pánovi, že mi dovolí každodenne sem prichádzať. Žehnám vás a modlím sa za vás, aby pokoj a láska prenikli k vám a do vašich rodín. Aby každý pocítil veľkú prítomnosť Boha. Nech každá jedna rodina z vašej skupiny kúpi jeden kvet a po polnočnej svätej omši ho dá k jasličkám. S Bohom, dietky, milujem vás.


23.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Žehnám vás s láskou, aby sa vo vás rozžiaril pokoj. Prosím Pána o to, aby ste prežili tie najkrajšie Vianoce. Deti, nezabudnite sa pomodliť ruženec v kruhu rodiny a prečítajte si narodenie Pána Ježiša zo Svätého písma. Nech sa Lucka pomodlí za všetkých chorých. Dietky moje, vy piati dnes dajte všetkým ľuďom na čelo krížik. S Bohom dietky moje.


23.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Pokúste sa pripraviť na sviatky Vianoc, ktoré každé dieťa s túžbou očakáva. Skúste sa stať malými deťmi v očakávaní Ježiška, ktorý príde na tento svet. Milujem vás. S Bohom, deti drahé! S Bohom.


24.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ďakujem vám, ktorí ste prišli na moje stretnutie s vami. Všetkých vás žehnám. Žehnám celú farnosť i vášho kňaza. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Prajem vám, aby Ježiš Kristus prišiel do srdca každého jedného z vás. Milujem vás.
     S Bohom, dietky, milujem vás. Ďakujem vám za všetko, čo ste pre mňa urobili.


25.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Po zjavení sa pomodlite jeden desiatok radostného ruženca - tretie tajomstvo. Po modlitbách sa pochytajte za ruky a povedzte mi prosby, a potom si zaspievajte piesne.
     S Bohom, moje deti. S Bohom, moji anjeli.


25.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Ďakujem vám a som šťastná že ste tu. Milujem vás. Som šťastná, že sem môžem chodiť, že mi to môj Syn dovolí. To záleží len na čistote vášho srdca. Veľmi, veľmi vás milujem, a preto mi sem dovolí chodiť. Milujem vás.
     S Bohom, deti drahé! S Bohom.


26.12.1995 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Pozývam vás na každodenné modlitby. Modlitba je ako studňa pokoja, z ktorej čerpáte osvieženie pre vaše uponáhľané telo. Deti, radi sa modlite.
     S Bohom, dietky, milujem vás.


28.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes vás pozývam na modlitbu. Deti, nech každé srdce obsiahne duchovný kvet. Preto vás pozývam k modlitbe, aby ste sa ju modlili v rozhovore so mnou a s Bohom. Každú jednu myšlienku z modlitby venujte Bohu, a potom budete mať radosť z modlitby. Pozývam vás k uvitiu duchovnej kytice z modlitieb. Chcem vás pozvať ku každodennému žitiu mojich štvrtkových posolstiev a dúfam, že prijmete moje pozvanie.
     S Bohom, dietky, milujem vás.


28.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje dietky drahé!
     Milujem vás, milujem vás, milujem vás. Prosím, prosím, prosím vás. Modlite sa, aby naozaj neprišla vojna. S Bohom, deti drahé! S Bohom.


29.12.1995 - prostredníctvom Lucie

Moje dietky!
     Pokiaľ ste so mnou, nemusíte sa ničoho báť. Ja vám pomôžem. Nikdy vás neopustím. Milujem vás. S Bohom.


30.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Chcem vám povedať modlitbu:
     Mária, Matka naša, nech naše srdce vzplanie plameňom lásky. Bdej nad nami deň i noc, buď stále s nami. Nech sa naše srdce očistí od hriechu, zla a nečistoty. Amen.
     S Bohom deti drahé! S Bohom.


30.12.1995 - prostredníctvom Lucie

Moje dietky!
     Modlite sa, lebo iba tak premôžete všetko zlo, čo je na zemi. Milujem vás. S Bohom, moje dietky.


31.12.1995 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Chcem vám len povedať, keďže ste na rozhraní Starého a Nového roka, že vás pozývam na žitie mojich posolstiev v novom roku a budete vidieť zmenu vo svojom živote.
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom, moji anjeli.


31.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Snažte sa byť ako deti. Len si spomeňte na svoje detstvo, koľko radosti ste mali z mála. Modlite sa, moje deti. S Bohom, dietky drahé! S Bohom.


31.12.1995 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky! Som šťastná, nesmierne šťastná, že ste sem prišli. Urobili ste mi radosť. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom.