Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme Vám, že púte ku Krížu a na Svätodušnicu sú až do odvolania zrušené. Prosíme všekých, aby sa spájali s nami v modlitbách za uzdravenie chorých a ukončenie šírenia vírusu. Ďakujeme za pochopenie.


15.05.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   V tomto chorobou poznačenom čase ostaňte pokojné, dôverujúc Srdcu môjho Syna a môjmu prečistému Srdcu, v ktorých máte útočisko. Oni sú pre vás záchrannou loďou pred démonmi, ktorí premyslene ničia svätú Katolícku cirkev a budú ju ničiť ešte viac. Chcú udusiť každý prejav zbožnosti a zasiať burinu svetských spôsobov. Vy však sa nebojte, ale pevné vo viere dôverujte prečistému Srdcu vašej Matky, ktorej víťazstvo sa blíži, lebo som Ženou živej viery, ktorá rozmliaždi hlavu starého hada. Modlite sa vo svojich rodinách posvätný ruženec a sľubujem vám, že moja ochranná náruč bude stále nad vami. Mojim veľkým želaním je, aby ste si zachovali hlbokú úctu k môjmu Eucharistickému synovi. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.